تبلیغات

نمونه سوالات نوبت اول سوم راهنمایی جغرافینمونه سوال سوم راهنمایی گروه 2

آیین نگارش نهایی سوم راهنمایی

سوالات آزمون نهایی آیین نگارش دانش آموزان شهرتهران

           ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

                 سال۱۳۹۰           سال۱۳۸۹           سال۱۳۸۸          سال۱۳۸۷

                         


جغرافی سوم راهنمایی- نوبت دوم -اردیبهشت92

آزمون نهایی درس جغرافیای پایه سوم راهنمایی شهرتهران

  نوبت دوم- اردیبهشت۱۳۹۲


جغرافیای سوم-سوالات امتحان نهایی

سوالات امتحان نهایی درس جغرافیا

سال سوم راهنمایی دانش آموزان شهر تهران

        سال۱۳۹۰              سال۱۳۸۹              سال ۱۳۸۸           سال ۱۳۸۷

                                  

                                    


ریاضی سوم راهنمایی -اردیبهشت92

آزمون نهایی درس ریاضی ورسم

دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرتهران

اردیبهشت۹۲


سوالات امتحانات نهایی ریاضی سوم راهنمایی

سوالات امتحانات نهایی سال سوم راهنمایی شهرتهران

ازسال۱۳۸۷ تا۱۳۹۰   

خرداد۸۷

 

شهریور۸۷

خرداد۸۸

شهریور۸۸

دیماه۸۸

خرداد۸۹

مرداد۸۹

شهریور۸۹

دیماه۸۹

خرداد۹۰

مرداد۹۰

شهریور۹۰

مهرماه۹۰

دیماه۹۰


پیام های آسمان-اردیبهشت92

سوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

 مدارس راهنمایی شهرتهران

 پایه سوم-نوبت دوم -اردیبهشت۹۲


پیام های آسمان پایه سوم راهنمایی-اردیبهشت 92

نمونه سوالات درس به درس پیام های آسمان- پایه سوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


پیام های آسمان پایه سوم راهنمایی-فروردین 92

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون پیام های آسمان میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


اجتماعی سوم راهنمایی-فروردین 1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون اجتماعی میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


علوم سوم راهنمایی- فروردین 92

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


زبان سوم راهنمایی -اسفند ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون زبان انگلیسی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


جغرافی سوم راهنمایی- اسفندماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون جغرافی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


تاریخ سوم راهنمایی -اسفند ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون تاریخ میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


ریاضی سوم راهنمایی -اسفند ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون ریاضی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


علوم سوم راهنمایی -اسفند ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه الف

اسفندماه۱۳۹۱


علوم سوم راهنمایی-اسفندماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه ب

اسفندماه۱۳۹۱


عربی سوم راهنمایی -اسفندماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون عربی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آمادگی دفاعی سوم راهنمایی-دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون آمادگی دفاعی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


زبان خارجه سوم راهنمایی-دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون زبان انگلیسی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


ریاضی سوم راهنمایی -دی1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون ریاضی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


آمادگی دفاعی سوم راهنمایی-دی ماه1391

نمونه سوال درس آمادگی دفاعی

پایه سوم راهنمایی

نوبت اول


ریاضی سوم راهنمایی -دی1391

نمونه سوال ریاضیات پایه سوم راهنمایی

نوبت اول

منبع: وبلاک جزیره ریاضیات

 


عربی سوم راهنمایی -دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون عربی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


حرفه وفن سوم راهنمایی -دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون حرف وفن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


اجتماعی سوم راهنمایی -دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون اجتماعی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


نمونه سوالات درس حرفه وفن -پایه سوم

نمونه سوالات درس حرفه وفن

  پایه سوم راهنمایی

سری اول

سری دوم

سری سوم

سری چهارم

سری پنجم

قرآن سوم راهنمایی -دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون آموزش قرآن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


املای فارسی-دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون املای فارسی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


جغرافی سوم راهنمایی- دیماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون جغرافیا -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


آیین نگارش سوم راهنمایی -دی ماه1391

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون آیین نگارش -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱منبع : soall3[dot]blogfa[dot]com[slash]post-54[dot]aspx

سوم راهنمایی نمونه سوال سوم , مطالعات اجتماعی و تاریخ متوسطه , سوالات دوره دبستان راهنمایی , سوم راهنمایی آرشیو سوالات سوم , منبع نمونه سوالات کلیه سطوح , آموزش دروس دوره راهنمایی تحصیلی , نمونه سوالات سوم راهنمایی,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات