تبلیغات

نام قدیمی مجارستانتاریخ سوم

نام و نام خانوادگی:                             کلاس:           نام دبیر:              تاریخ امتحان:             زمان:15 دقیقه

دانش آموزان عزیز لطفاً پاسخ های خود را در پاسخنامه ثبت کنید

1- ظلم و ستم کدام یک از حاکمان در زمان صفویه سبب شورش افغانها شد؟

الف- علاء الدوله    ب- عین الدوله    ج-اشرف افغان    د -  گرگین خان  

 

2مذهب شیعه از زمان کدام پادشاه صفوی به عنوان مذهب رسمی انتخاب شد؟

الف- شاه اسماعیل ب- شاه تهماسب ج- شاه عباس   د-شاه سلطان حسین

 

3-بندر گمبرون نام قدیمی کدام بندر بود؟

الف-بندر انزلی ب-بندر دیلمج- بندر ترکمن د- هیچکدام

 

4-کدام مورد از نظر ترتیب به قدرت رسیدن حاکمان زیر درست است؟

الف- نادر شاه افشار- کریم خان زند- شاه عباس صفوی- آقامحمد خان قاجار

ب- نادر شاه افشار- کریم خان زند- آقامحمد خان قاجار -  شاه عباس صفوی

ج- شاه عباس صفوی - کریم خان زند- نادر شاه افشار - آقامحمد خان قاجار

د- شاه عباس صفوی-  نادر شاه افشار - کریم خان زند - آقامحمد خان قاجار

 

5-در کدام عهدنامه ، ایران تعهد کرد که انگلستان را در حفظ هند یاری کند؟

الف-مفصل  ب- پاریس   ج-فین کنشتاین  د- وِرسای

 

6-کشورهای اتحاد مثلث در جنگ جهانی اول کدام کشور ها بودند؟

الف- فرانسه ، روسیه ، انگلستان ب- آلمان ، ایتالیا ، اتریش – مجارستان

ج -  فرانسه ، آلمان ، انگلستان    د- آلمان، روسیه ، اتریش – مجارستان

 

7- کدام مورد ، از اقدامات فاتحان تهران است؟

الف-خلع احمد شاه از سلطنت  ب- تبعیـد آیت ا...  بهبهـا نی  و طبـاطبـایی 

ج -  عــزل  عیـن  الـد ولــه     د- به شهادت رساندن شیخ فضل ا... نوری

 

8- به چوب بستن عده ای از بازرگانان تهران توسط علاء الدوله سبب چه چیزی شد؟

الف- مهاجرت مردم وعلما به حرم حضرت معصومه (س)  ب-  مقدمات دستیابی به مشروطه 

ج -  مهـاجرت مـــردم وعلمـا به حــــرم امــام رضـــا (ع)   د – مــقدمـــات  استــبداد  صـغیــر  

 

9-شروع و خاتمه جنگ جهانی دوم در چه سالی است؟

الف-شروع1914 م . – خاتمه 1918 م .    ب- شروع1939 م . – خاتمه 1945 م .

ج- شروع1918 م . – خاتمه 1922 م .      د- شروع1945 م . – خاتمه 1951 م .  

 

10-میرزای شیرازی ،مخالفت خود را با کدام قرارداد اعلام کرد؟

الف- توتون وتنباکو ب- رویتر  ج- تالبوت  د- الف و ج

 

11- سرلشگر زاهدی در کدام ماجرا نقش مهمی داشت؟

الف-به توپ بستن مجلس ب- کودتای 28 مردادج- کشتار مردم در مسجد گوهر شادد- کشتار مدرسه فیضیه قم

 

12- استعفای مصدق  وانتخاب قوام به جای وی  پس از چه قیامی روی داد؟

الف- قیام سی ام تیر 1331     ب-قیام 19 دیماه 1331  ج- قیام سی ام تیر 1332  د- قیام 19 دیماه 1332

 

13-موضوع لایحه انجمن های ایالتی وولایتی چه بود؟

الف-حذف شرط سوگند به قرآن برای انتخاب شدگان  ب- دادن حق رأی به زنان

ج- امکان سوگند به هر کتاب دینی برای انتخاب شدگان د- همه ی موارد

 

14-تصویب لایحه کاپیتولاسیون در زمان نخست وزیری چه کسی صورت گرفت؟

الف- منصور ب- هویدا   ج-عَلَم  د- جمشید آموزگار

 

15- امام خمینی اسد ا... علم را در چه موردی ،مورد بازخواست قرار داد؟

الف-حمله مأموران دولتی به دانش آموزان ب- برگزاری همه پرسی

ج- حمله به طلاب در مشهد مقدس  د- برگزاری جشنهای پر هزینه

 

16- دکتر علی شریعتی  وآیت ا... مطهری کدام نوع از مبارزات را در پیش گرفتند؟

الف- فرهنگی ونظامی ب- سیاسی ومسلحانه ج- فرهنگی  د-سیاسی

 

17-مهمترین فتح نادر چه نام داشت ؟

الف- خوارزم  ب- بخاراج- بحرین د- هند

 

18-جنگ چالدران در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟

الف-شاه تهماسب ب- شاه اسماعیلج- شاه عباس د- شاه سلطان حسین

 

19-بابرکناری کدام نخست وزیر ، رژیم شاه فضای باز سیاسی ایجاد کرد؟

الف- بختیار ب- هویدا ج- علم  آموزگار

 

20- تصویب استخدام کارشناس خارجی در زمان احمد شاه با منافع کدام کشورها مغایرت داشت؟

الف-روسیه وآمریکا ب- انگلستان وآمریکا ج- روسیه وانگلستان  د- آلمان وآمریکا

 

 

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 
منبع : maryam1344[dot]blogfa[dot]com[slash]post-131[dot]aspx

زن ایرانی تاریخ سوم, سنتورستان انواع ساز سنتور در , ترکیه شهراستانبول, بچه مدرسه ای ها تاریخچه , سکه و اسکناس و تمبر فروشگاه دنیا, اتریش و مسائل پیرامون اطلاعات , دانستنیها تاریخ وجغرافیایی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات