تبلیغات

مولفه های عملکرد شغلی پاترسونپرسشنامه های جدید

پرسشنامه های جدید اضافه شده به سایت

 

پرسشنامه فرهنگ سازماني دانشگاههاي آزاد

پرسشنامه قصد ترک شغل 

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه  کارآفرینی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده (به زبان انگلیسی)

 پرسشنامه يادگيري سازماني

پرسشنامه سنجش میزان مدیریت دانش پس از اجرا 

پرسشنامه تعیین فاصله سازمان با مدیریت دانش کامل

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

 پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان  هامیلتون آی

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه  سبک یادگیری (به زبان انگلیسی)

پرسشنامه  سنجش عملکرد سازمان های تولیدی

پرسشنامه تعهد سازمانی استیرز

پرسشنامه تعهد سازمانی 2

پرسشنامه تعهد سازمانی3

پرسشنامه مدیریت تضاد  پوتنام ، ویلسون

 پرسشنامه وضعيت کارآفريني سازماني

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه استرس

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه مدیریت تضاد پوتنام ویلسون رابینز 

پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام ویلسون رابینز 

 پرسشنامه مدرسه خوب از نظر والدین

پرسشنامه انگیزه هرزبرگ

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش ابعاد فرهنگی ( هافستد)

پرسشنامهنگرش های فرهنگی هافستد)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی1     (هافستد)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی2   (دنیسون)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی3    (محقق ساخته)

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی 3  (زبان انگلیسی)

پرسشنامه  تغییر فرهنگ سازمانی  4

 پرسشنامه  کارایی

پرسشنامه  انگیزش

پرسشنامه  تحول سازمانی

پرسشنامه  تعهد شغلی بلاو

 

پرسشنامه هوش هیجانی وزینگر

پرسشنامه هوش هیجانی شات (33 سئوال)

پرسشنامهمميزييادگيري  (  پرسشنامه ارزيابي  سازمان يادگيري )

پرسشنامه روابط انسانی

پرسشنامه رضایتمندی شغلی

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه  سنجش عملکرد

پرسشنامه  جو سازمانی

پرسشنامه  مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمانی راب- رامهارت (6 مولفه)

پرسشنامه  مدیریت دانش بر اساس مدل جانسون (سه مولفه)

پرسشنامه  مدیریت دانش بر اساس مدل تحلیلی (5 مولفه )

پرسشنامه  مدیریت دانش

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز

پرسشنامه  تاخیر پروژه

پرسشنامه  مدیریت پروژه

پرسشنامه  مدیریت ارزش

پرسشنامه مدیریت تعارض  پوتنام ، ویلسون

 پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه  ارزیابی عملکرد درون گروهی (ارزیابی عملکرد  گروه)

پرسشنامه  کارآفرینی

ابتکار نوآوری شغلی

 پرسشنامه تعیین اعتبار مدل پیشنهادی برای یک نظریه

 پرسشنامه هوش هیجانی بار - ان    EQ i

 پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

 پرسشنامه سنجش سبك رهبري تحولي مديران

پرسشنامه سلامت سازمانی - الگوی 7بعدی هوی و فیلدمن-پارسونز

پرسشنامه سبک رهبری افراد   Q LPC

پرسشنامه رهبری تحول

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

 

 

 

 

جهت تهیه پرسشنامه از طریق

ایمیل سایت   info@porseshname.com

 

تماس حاصل فرمائید.

 منبع : ariapajoh[dot]blogfa[dot]com[slash]post-5[dot]aspx

پرسشنامه های جدید اضافه شده به , دانلود و خرید پرسشنامه و پایان , موسسه تحقیقات و پژوهشهای مدیریت , انجام پروژه های spss مقاله پایان , مشاوره در انجام پایان نامه , پرسشنامه های علمی پژوهشی , مدیریت ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات