تبلیغات

مرزن آباد نقشهنقشه بافت فرسوده شهرهای استان مازندران
-----------------------------------------------نقشه بافت فرسوده شهرهای استان مازندران-----------------------------------------------------------------------------  نقشه شماره 1 بافت فرسوده شهر ساری  مساحت محدوده قانونی شهر        3000 هکتار مساحت بافت فرسوده               99/641 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 2  بافت فرسوده شهر قائمشهر مساحت محدوده قانونی شهر        2700 هکتار مساحت بافت فرسوده                   347 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...         نقشه شماره 3  بافت فرسوده شهر بابل  مساحت محدوده قانونی شهر        4/3036 هکتار مساحت بافت فرسوده                    9/420 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 4  بافت فرسوده شهر آمل  مساحت محدوده قانونی شهر        3/2823 هکتار مساحت بافت فرسوده                   4/159 هکتار  جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...             نقشه شماره 5  بافت فرسوده شهر چالوس  مساحت محدوده قانونی شهر        6/1539 هکتار مساحت بافت فرسوده                    3/170 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 6   بافت فرسوده شهر نوشهر  مساحت محدوده قانونی شهر           1056 هکتار مساحت بافت فرسوده                  58/107 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 7  بافت فرسوده شهر تنکابن  مساحت محدوده قانونی شهر           1010 هکتار مساحت بافت فرسوده                    56/80 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 8 بافت فرسوده شهر محمودآباد  مساحت محدوده قانونی شهر           770 هکتار مساحت بافت فرسوده                    85/81 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 9 بافت فرسوده شهر امیرکلا  مساحت محدوده قانونی شهر           770 هکتار مساحت بافت فرسوده                      64 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...       نقشه شماره 10  بافت فرسوده شهر فریدونکنار  مساحت محدوده قانونی شهر             810 هکتار مساحت بافت فرسوده                    4/162 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 11 بافت فرسوده شهر جویبار  مساحت محدوده قانونی شهر             581 هکتار مساحت بافت فرسوده                    4/200 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 12 بافت فرسوده شهر بهشهر  مساحت محدوده قانونی شهر         45/1211 هکتار مساحت بافت فرسوده                     1/174  هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...        نقشه شماره 13 بافت فرسوده شهر نکا   مساحت محدوده قانونی شهر             792 هکتار مساحت بافت فرسوده                    3/118 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 14  بافت فرسوده شهر شیرگاه  مساحت محدوده قانونی شهر          418 هکتار مساحت بافت فرسوده                   5/63 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 15    بافت فرسوده شهر بابلسر  مساحت محدوده قانونی شهر           1652 هکتار مساحت بافت فرسوده                       375 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...    نقشه شماره 16   بافت فرسوده شهر رامسر  مساحت محدوده قانونی شهر                757 هکتار مساحت بافت فرسوده                       7/203 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید... پ   نقشه شماره 17   بافت فرسوده شهر چمستان  مساحت محدوده قانونی شهر                560 هکتار مساحت بافت فرسوده                       94/61 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...    نقشه شماره 18   بافت فرسوده شهر خرم آباد  مساحت محدوده قانونی شهر             46/850 هکتار مساحت بافت فرسوده                       81/138 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 19   بافت فرسوده شهر مرزن آباد  مساحت محدوده قانونی شهر                250 هکتار مساحت بافت فرسوده                       80/29 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 20   بافت فرسوده شهر رینه  مساحت محدوده قانونی شهر               79 هکتار مساحت بافت فرسوده                    60/46 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...    نقشه شماره 21    بافت فرسوده شهر رستم کلا  مساحت محدوده قانونی شهر               229 هکتار مساحت بافت فرسوده                   81/42 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 22   بافت فرسوده شهر زیراب  مساحت محدوده قانونی شهر               576 هکتار مساحت بافت فرسوده                   52/128 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...    نقشه شماره 23   بافت فرسوده شهر پل سفید  مساحت محدوده قانونی شهر               50/392 هکتار مساحت بافت فرسوده                          50/24 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...   نقشه شماره 24   بافت فرسوده شهر آلاشت  مساحت محدوده قانونی شهر                 1/86  هکتار مساحت بافت فرسوده                          86/16 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...   نقشه شماره 25   بافت فرسوده شهر نور  مساحت محدوده قانونی شهر                 1400  هکتار مساحت بافت فرسوده                          42/75  هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...   نقشه شماره 26   بافت فرسوده شهر رویان  مساحت محدوده قانونی شهر               20/394 هکتار مساحت بافت فرسوده                          80/31 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 27 
  بافت فرسوده شهر گلوگاه  مساحت محدوده قانونی شهر                  332  هکتار مساحت بافت فرسوده                          59/31 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 28 
  بافت فرسوده شهر کتالم - ساداتشهر  مساحت محدوده قانونی شهر               85/1696 هکتار مساحت بافت فرسوده                          57/70 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 29   بافت فرسوده شهر کلارآباد  مساحت محدوده قانونی شهر            68/605 هکتار مساحت بافت فرسوده                          14/18 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 30   بافت فرسوده شهر سلمانشهر  مساحت محدوده قانونی شهر              9592 هکتار مساحت بافت فرسوده                         740 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 31 
  بافت فرسوده شهر نشتارود  مساحت محدوده قانونی شهر               287 هکتار مساحت بافت فرسوده                         75/22 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 32   بافت فرسوده شهر سرخ رود  مساحت محدوده قانونی شهر               81/469 هکتار مساحت بافت فرسوده                          88/45 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 33   بافت فرسوده شهر خشرودپی  مساحت محدوده قانونی شهر               04/187 هکتار مساحت بافت فرسوده                         06/19 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 34 
  بافت فرسوده شهر کیاسر   مساحت محدوده قانونی شهر               8/116 هکتار مساحت بافت فرسوده                         9/17 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...      نقشه شماره 35   بافت فرسوده شهر سورک  مساحت محدوده قانونی شهر               53/222 هکتار مساحت بافت فرسوده                          28/21 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...     نقشه شماره 36   بافت فرسوده شهر کلاردشت  مساحت محدوده قانونی شهر               1300 هکتار مساحت بافت فرسوده                         82/112 هکتار جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید... 

منبع : urbanism-bpnu[dot]blogfa[dot]com[slash]post-48[dot]aspx

مهندسی شهرسازی پیام نور بابل , گروه راه و ساختمان آکسون شرکت , گروه راه و ساختمان آکسون , دانش آموز سما نقشه ایران, تحقیقات علمی طول و عرض , گروه راه و ساختمان آکسون , گروه راه و ساختمان آکسون ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات