تبلیغات

محاسبه رابطه قد و وزنمحاسبه وزن با استفاده از bmi(شاخص توده بدن)
جدول تناسب زنان و مردان

ابتدا با استفاده از جدول سن،BMI مناسب گروه سنی خود را بیابید

گروه سنی

BMI
۱۹ تا ۲۴ ۲۲
۲۵ تا ۳۴ ۲۳
۳۵ تا ۴۴ ۲۴
۴۵ تا ۵۴ ۲۵
۵۵ تا ۶۴۲۶ ۲۶
۶۵ به بالا ۲۷

سپس با استفاده از فرمول BMI، وزن ایده آل خود را بیابید

 «شاخص جرم بدن» یا BMI) Body Mass Index) که در واقع رابطه بین وزن و قد را نشان می‌دهد

یکی از دقیق‌ترین معیارهای علمی است که به یاری آن می‌توانیم بفهمیم که کیلوگرمهای اضافی بدن، چگونه سلامت ما را به خطر می‌اندازند.

weight (وزن برحسب kg)          ،          مجذور قد Height۲ (برحسب m)

BMI = Weight (KG) / (Height (M)) ^ 2

 

درصورتی کهBMI محاسبه شده :

کمتر از 19 باشد ، کمبود وزن دارید و لاغر هستید.

بین 19 تا 25 باشد ، وزن طبیعی دارید و در محدوده سلامت وزنی هستید. 

بین 25 تا 30 باشد ، اضافه وزن دارید.

بیش از 30 باشد، چاق هستید.

شما برای راحتی بیشتر می توانید به این نشانی بروید و از برنامه اینترنتی استفاده کنید

http://www.mahvizan.com/information/pezeshki-salamat/ghad-vazn.htm

جدول وزن به کیلو گرم (مردان)                                      جدول وزن به کیلو گرم (زنان)

قد

حداقل وزن

وزن مطلوب

حداكثروزن

قد

حداقل وزن

وزن مطلوب

حد اكثروزن

155

4/50

2/54

2/58

145

7/41

6/45

6/49

156

1/51

55

2/59

146

2/42

1/46

1/50

157

7/51

8/55

1/60

147

7/42

7/46

6/50

158

3/52

6/56

1/61

148

2/43

2/47

2/51

159

1/53

5/57

62

149

8/43

7/47

7/51

160

7/53

3/58

63

15

3/44

2/48

2/52

161

4/54

1/59

9/63

151

8/44

8/48

7/52

162

1/55

9/59

8/64

152

3/45

3/49

3/53

163

7/55

7/60

8/65

153

8/45

8/49

8/53

164

4/56

6/61

7/66

154

4/46

3/50

3/54

165

57

4/62

6/67

155

9/46

9/50

9/54

166

7/57

2/63

6/68

156

4/47

4/51

4/55

167

4/58

64

5/69

157

9/47

9/51

9/55

168

59

8/64

5/70

158

4/48

5/52

5/56

169

7/59

6/65

4/71

159

49

1/53

2/57

170

4/60

4/66

3/72

160

5/49

8/53

9/57

171

61

3/67

3/73

161

50

4/54

5/58

172

7/61

68

2/74

162

5/50

55

2/59

173

4/63

8/68

1/75

163

1/51

7/55

9/59

174

1/63

6/69

9/75

164

7/51

3/56

5/60

175

8/63

2/70

6/76

165

4/52

9/56

2/61

176

5/64

5/70

4/77

166

53

7/57

9/61

177

2/65

6/71

2/78

167

6/53

2/58

5/62

178

9/65

4/72

8/78

168

3/54

8/58

2/63

179

3/66

2/73

6/79

169

9/54

4/59

9/63

180

2/67

8/73

3/80

170

5/55

60

5/64

181

9/67

5/74

81

171

1/56

7/60

2/65

182

6/68

2/75

8/81

172

8/56

3/61

8/65

183

5/69

9/75

8/82

173

4/57

62

5/66

184

70

6/76

3/83

174

58

7/62

3/67

185

6/70

3/77

84

175

6/58

4/63

1/68

186

3/71

78

8/84

176

3/59

1/64

9/68

187

72

8/78

5/85

177

9/59

8/64

7/69

188

7/72

5/79

2/86

178

5/60

5/65

5/70

189

3/73

2/80

87

179

1/61

2/66

3/71

190

74

9/80

7/87

180

8/61

67

2/71

191

7/74

6/81

4/88

181

4/62

7/67

9/72

192

4/75

3/82

2/89

182

63

4/68

7/73

193

1/76

83

9/89

183

6/63

1/69

5/74

194

8/76

7/83

6/90

184

3/64

8/69

3/75

195

4/77

4/84

3/91

185

9/64

5/70

1/76

 
منبع : volleyball-shiraz[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]45

هوای تازه در خانه والیبال , نحوه محاسبه وزن مناسب و ایده آل , بدنسازی و تناسب اندام وزن ایده , بدنسازی و تناسب اندام مطالب , www elmetamrin com, چگونه چربی بدنمان را اندازه , همه چیز برای بانوان من باید چند ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات