تبلیغات

مترادف ناگوارفارسی سوم راهنمایی - درس اول
1

در کدام گزینه پسوند به کار نرفته است ؟

الف ) ناگوار  ب )کردار  ج ) دارا  د ) سفارش 

 

2

بیت زیر چند جمله است ؟

[ ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی / نروم جز به همان ره که توام راه نمایی ]

الف ) چهار  ب ) پنج  ج ) شش  د ) هفت 

 

3

رابطه مترادف بین کلمات کدام گزینه برقرار است ؟

الف ) کبریا و کرامت  ب) مدح وثنا 

ج) کران و دریا  د) عزّ و عزیزان 

 

4

در کدام گزینه فعل جمله حذف شده است ؟

الف( به نصرت تو شادانیم  ب( سپاس باد یزدان دانا و توانا را 

ج( نه شناخت تو را توان  د( به عزّ تو عزیرانیم 

 

5

کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » آغازگر کدام نوع نثر فارسی است ؟

الف ) ادبی  ب) علمی  ج) داستانی  د) تاریخی 

 

6

با توجّه به بیت کدام گزینه نادرست است؟

« خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده و رهنمای »

الف ) نهاد جمله ها محذوف است .  ب) ده فعل امر است . 

ج ) « روزی ده» صفت است .  د ) بیت سه جمله است . 

 

7

در این بیت چند تشبیه دیده می شود ؟

« علم دین بام گلشن جان است / نردبان عقل و حس انسان است »

الف ) یک  ب ) دو  ج ) سه  د ) چهار 

 

8

نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه به درستی آمده است ؟

« مَثل مومنان جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد،

همه ی اندام ها آگاهی یابند »

الف ) متمّم ، متمّم ، نهاد  ب ) متمّم ، مفعول ، نهاد 

ج ) مُسند ، مفعول ، نهاد  د ) مُسند، مفعول ، مضاف الیه 

 

9

موضوع کتاب های« الابنیه عن حقایق الادویه و کشف الاسرار » به ترتیب چیست ؟

الف ) تفسیر قرآن - داروشناسی  ب ) تربیت فرزندان - فلسفه 

ج ) حقیقت اشیا - طب اسلامی  د ) دارو شناسی - تفسیر قرآن 

 

10

در کدام گزینه فعل جمله مجهول نیست ؟

الف) اگر درباره ی چیزی از تو پرسیده شود . 

ب ) دوباره ارزش های انسانی واسلامی زنده شدند. 

ج) کردار شایسته درهنگام قهر به درگاه خدا پذیرفته نمی شود . 

د) بساط حق گسترده شد . 

 

11

ادبیّات را زبان هنری یا زبان برتر می نامند .

الف ) درست                  ب ) نادرست 

 

12

مفهوم عبارت های زیر را به نثر ساده بنویسید .

الف – طریق مُبطلان برنَوشتند .

ب- برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بود یا مظلوم .

 

13

مفهوم عبارت را بنویسید .

« با نام خداوند جان و خِرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد »

 

14

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید .

الف ) راننده ی چرخ و زمان است و آورنده ی بهار و خزان است .

ب) طنین دلنشین کلام پیامبر فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است

 

15

نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید .

الف) ایرانیان حریم یک دیگر را پاس می دارند .

ب) محمّد مصطفی (ص) خاتم پیغامبران است .

ج) انقلاب اسلامی پرتو امیدی را در دل مردم تاباند .
منبع : nasser91[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]454

ترنم فارسی سوم راهنمایی درس اول, حیوانات فارسی, ☺ پاتوق خنده ☺, مددکاری نگاهی دوباره به استرس , گزیده ای از اشعار ایرج میرزا متن , مشاهده نظرات رابطه علم و قدرت, اطلاعات روز دنیا ده پدیده ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات