تبلیغات

رای کابینهرای اعتمادبه وزرای پیشنهادی کابینه دکتر روحانی

     مجلس شورای اسلامی بارای اعتمادبه 15وزیراز18وزیرپیشنهادی کابینه ی آقای دکتر روحانی حماسه ی سیاسی وبارای بالابه وزیرپیشنهادی اقتصادوظیفه خودرادرتحقق شعارحماسه ی سیاسی وحماسه ی اقتصادی انجام دادکه جای بسی تقدیروتشکردارد.اماسخنی بانمایندگان محترم که باجدیت وقاطعیت برنامه های وزرای پیشنهادی رانقدوبررسی می نمودند،شایدمهمترین وبرجسته ترین نکته بعدازفتنه ی ۸8بالابودن میانگین سنی وزرای پیشنهادی بودکه نمایندگان ازآن ایرادگرفته واظهارمی نمودندکه دراین بین جوانان سهمی ندارند.غافل ازاین که نمایندگان محترم به سه وزیری رای اعتمادندادندکه ارتباط مستقیم باجوانان داشته ودارندوازلحاظ سنی هم جوان ترازدیگروزرای پیشنهادی بودندکه به آنان رای اعتمادداد.درپایان بایدازصداوسیمای جمهوری اسلامی بخصوص شبکه ی خبرکه باپخش مستقیم مراسم رای اعتمادبه وزرابرگ دیگری ازآزادی بیان رادرنظام جمهوری اسلامی به جهانیان ارائه نمودتقدیروتشکرنمود،امیدوارم این رونددر برنامه های صداوسیما ادامه داشته باشدتامردم کمتربه دنبال اطلاعات ازدیگر رسانه های برون مرزی که مدام دنبال سیاه نمایی ازکشورعزیزماایران می باشند بروند.


منبع : www[dot]hasanzade--gh[dot]rozblog[dot]com[slash]post[slash]109

رای اعتمادبه وزرای پیشنهادی , نتیجه کامل رای اعتماد نمایندگان , نتیجه بررسی صلاحیت وزرا کابینه , احمدی نژاد جلسه رأی اعتماد را , فهرست قطعی کابینه دکتر حسن , عکسهای گرگان قدیم گرگانيستا, دو تصویر جدید از آرام جعفری ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات