تبلیغات

حقوق و مزایای سال 91 کارگریتعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال91
  تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال91

لینک اطلاعات مربوط به حقوق کارمندان رسمی و پیمانی و ..

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر  چهارشنبه  مورخ 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست بعدازظهر چهارشنبه  25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد.

آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.

در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد.

 بخشنامه

شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1391،  در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1-       از اول سال 1391 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ 129900 ریال (یکصدو بیست و  نه هزار  و نهصد ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1391 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1390 افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ  129900 ریال (یکصدو بیست و  نه هزار  و نهصد ریال) بند (1) کمتر شود.

۲-- به كارگرانی كه در سال 1391 دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2500 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1390 میزان مقرر در این بند یا تبصره یك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی كار و در جهت افزایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1391 كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه 35000 ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یك و تبصره یك بند (2) در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد شد.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1391 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام كنند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مزدی شورای عالی كار

در همین حال، در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24 اسفند 1390 شورای عالی كار درباره كارگران كارمزدی دائم و موقت كه با امضای اسماعیل ظریفی آزاد مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای بند چهار بخشنامه شماره 152327 مورخ 24 اسفند 1390 وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 24 اسفند 90 شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذكور درباره كارگران كارمزدی به شرح ذیل است:

1 - نحوه اعمال هفت درصد افزایش بند یك بخشنامه

نرخ‌های كارمزدی در سال 91 (به نسبت آخرین كارمزد در سال 90) در مورد كلیه كارگران كارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ هفت درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز باید هفت درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاك های كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول هفت درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاك های كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یك بخشنامه

علاوه بر افزایش هفت درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال 91 روزانه 12093 ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 91 روزانه 12093 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی كار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی كه مجموع دریافتی كارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد كمتر از 129900 ریال در روز شود، ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان 129900 ریال خواهد بود.

3 - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران مزدی نیز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24 اسفند 90 وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

جدول مقایسه  برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 91

سال

اقلام حقوق

سال 1390(ریال)

سال 1391 (ریال)

حداقل دستمزد

110100

129900

حداقل ماهیانه (30 روزه)

3303000

3897000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه)

280000

350000

کمک هزینه مسکن (ماهیانه)

100000

100000

کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه)

330300

389700

جدول مقایسه  برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 91


 

 

دریافت و دانلود فایل pdf بخشنامه دستمزد سال۹۱به شماره ۱۵۲۳۲۷  مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰  و دستورالعمل نحوه اجرا آن به  شماره ۱۵۳۷۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار رفاه و تأمین اجتماعی

 

برچسب ها:بخشنامه افزایش حقوق سال 91 وزارت کار افزایش حقوق سال 1391 بخشنامه حقوق كارگران درسال 91 تعیین حقوق و مزایای سال 91 کارگری دستورالعمل افزایش حقوق کارگران در سال 91مصوبه وزارت کار برای حقوق سال 91 ميزان افزايش حقوق قانون كار آنالیزم حقوق قانون کار سال 91   آنالیز حقو ق بخشنامه میزان حقوق سال 1391 حقوق قانون کار در سال 91 قانون کار سال 91  بخشنامه وزارت کار حقوق 91  قانون کار سال 91 وزارت كار جدول حقوق ومزاياي سال 91  وزارت كار جدول حقوق ومزاياي سال 91حقوق اداره کار سال 91 بخشنامه حقوق سال 91 نحوه افزایش حقوق سال 1391دانلود بخشنامه حقوق سال 91  پايه حقوق 91 وزارت كار  بخشنامه سال 91 وزارت كار افزايش كار 91   جدول حقوق ومزایا سال 91   بخشنامه 91 وزارت كار    بخشنامه حقوق سال 91 پایه حقوق سال 91 وزارت کار  تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۱ pnhrg pr,r ;hv'vhk nv shg 91 ldchk htchda pr,r ;hv'vhk nv shg 91 pr,r ,chvj ;hv lchdhd rgk,k ;hv  pdf foakhli prr,r ;hv'vhk nv shg 1391  pdfحقوق کارگران در سال 1391منبع : adria70[dot]blogfa[dot]com[slash]post-4[dot]aspx

حقوق سرا تعیین میزان افزایش , آموزش حسابداری حقوق و مزایا , میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390, اقلام مشمول بیمه و مالیات برای , مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن, قوانین و مقررات کار و تامین , دانشجوی حسابداری حداقل حقوق ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات