تبلیغات

حضرت علی (ع) چند فرزند داشتمسابقات (1390 ـ 1385)

 

بسمه تعالی

چرامسابقه ؟

جامعه بسته؛ چنانچه بامحرومیت، تبعیض و توهین همراه باشد. درصورت وقوع تغییرات وتحولات ؛ اگراین جامعه درپرتوقوت فرهنگی خودی گذارازمرحله به مرحله دیگرراتجربه نمایدآینده سعادت مندوسربلندی خواهد داشت،امااگراین گذر بافقرفرهنگی توأم باشد فرجام تیره وتار به دنبالخواهندآورد.چه وقت ؟آنگاه که دروازه های دنیــای پیشرفتــه به روی چنین جوامع (بسته ومحروم ) باز گردد و قدرت وثروت، رفا و تکنالوژ ی درسایه تبلیغات سنگین وشعارهای گیرا وجذاب افعی های بین المللی روی آورد. بافقرفرهنگی نمی توان قدرت ، ثروت ، وفضای بازرا رادرمسیر کمال هدایت نمود. درچنین حال وهوای اگروضـعیت فرهنگی این مردم گرسنـه تاریخی وسر به هوای فعلی بهــبود نیابد؛ آنـگاه ازدل محرومیــت وتوهین؛ تندی وانحصــارگرای وازدل بسته بودن، لجام گــسیختگی وهرزگی وبدتــرازآن ازدرون فــقر فرهنگی، خود باختگی وازدست دادن هویت خود بیــرون می آید. نهایتا هسـتی این مردم به پوچی خواهد انجامید چون زرق وبرق و پیشرفت تکنالوژی وشعارهای گمراه کننده تا آنجا اینها را مرغوب ومــرعوب نمایدکه به راحتی ازخود وفرهنگ خود فاصله گرفته و تمام پلهای ارتباطی باگذشته اش راآن چنان ویران نماید که هرگزقابل جبران نباشد. دقیقا مردم ما مخصوصا نسل جوا ن وتحصیل کرده باچنین شرایط دشوار وحساس مواجه است. روزگاران تلخ ودشــواررا پشت سرنهاده اند و فــعلا بادنیای باز، مملوازفســاد وخالی ازارزش های الهی روبرو می باشند. روشن ترباید گفت نسل جوان درگردنه گـذارقرارگرفته اند؛ اگربا اتکای دین ازاین گردنه عبورننمایند درچاله بی خدایی که شیاطین برایشان درنظرگرفته اندخواهند افتاد.ازهم اکنون علایم پیداست اگر گــفته شود آزادی واقتدار امروزی ما؛ درلبـه تیز شمشیر دیروزما نهفته است وسعادت درسایه دین نه در حضوروشعارهای دروغین وفریب کارانه دشمنان دین و وطن. بعید است که یک جوان آن را تصدیق نماید. مردم متوجه هستند که پلیدان وخبیثـان پشت به پشت هم داده اند تا اتکاه اصلی ما (اسلام ) را؛ غیرمستقیم با:مطرح کردن مسایل فرعی وبه صحنه آوردن اتکاها ومحوریت های پوشالی، اتهام های ناجوان مردانه به شخصیت ها ونهاد ها ی دینی؛ به شدت بکوبند ودرچشم جوانان کمرنگ جلوه بدهد که درنتیجه جوانان خود رامعلق وبی اتکایابند وبرای جبران آن، به اتکاهاومحوریت های پوشالی که دشمنان مطرح کرده اند چنگ زنند. باید بدانند درزادگاه ما رساتـرین و پرقدرت ترین صدا، صدای اسلام است؛ هیج فکر واندیشۀ غیراز این، نمی تواند دراین خطه جای داشته باشد. شاید حلقــوم های برای دریافت یک لقمـه نان با دشمنان همنـوای نمابند؛ امامردم هرگز! خاطرات بدی که ازدوران مکتب ازفقرفرهنگی درمیان بچه های مکتب دارم.این قشرراآسب پذیریافته ام. بناگذاشته ام که باقشرجوان به ویژه بامتعلمین (ذکورواناث) فعالیت های فرهنگی داشته باشم.

باورمندم اتکا مطمئین و محوریت باقدرت ترازدین وجود ندارد وسعادت دنــیایی واخروی مادراطاعت از دین، نهفته است. بناء یک بخش فعالیت هایم را مسابقه درمسایل دینی قـراردادم، تا ازاین طریق آگاهی و روحیه مذهبی جوانان رابالا بیاورم.تاکنون (28) بارمسابــقات فرهنگی درزمینه مسایل دینی باحضورپر شور جوانان (ذکورواناث) در مناطق مختلیف دایرنموده ایم. دراین مســابقات حدودا ( 3000 ) تن از جوانان ونوجوانان شرکت ورزیدند که درنتیجه ( 228 ) تن ازایشان جوایزدریافت نمودند. تمام مسابقات فلمبرداری وعکاسی شده است. درصفحات بعدی صورت مشروح مسابقات آورده میشود.

نکته: آنهایکه بااسلام وعترت میانه خوب ندارند ؛ با همـیاری حسودان و کسانیکه قدرت وحضور پررنگ دین را دراجتماع وبه ویژه درمیان جوانان به نفع خود نمی بینند، بی تفاوت وساکت نه نشسته اند، خنجراتهام وکارشـــکنی های شان ازپشت احساس می شود به امید روزی که ابرهای تیره کناررود وآفتاب برجان سردآدمی بتابد. بااحترام

سیدعلیجان عباسی

مسؤل کتاب خانه حضرت قائم(عج) بامیان

 

زینب زبان کربلا      (۳۰/۱۰/۱۳۹۰)

پایه یک

سوالات ذیل را جواب بگوئید:

1ــ نام پدر ومادر حضرت زینب (س) رابگوئید

2ــ حضرت ذینب(س) درکدام سال به دنیا آمد؟

3ــ حضرت زینب(س)درکجا به دنیاآمد؟

4ـ یکی ازالقاب های حضرت زینب(س) راذکرنمائید .

5ـ نام همسرحضرت زینب(س) چیست؟

6ــحضرت زینب(س) چه قرابت ونسبت باپیامبراسلام(ص)داشت؟

7ـ برادران وخواهران حضرت زینب(س) رانام بگیرید.

8ــ حضرت زینب(س) چند سال داشت که مادر گرامی شان حضرت زهرا(س)شهید شد؟

9ــ حضرت زینب(س) چند سال داشت که پدر گرام ایشان امام علی(ع) به شهادت رسید؟

10ــ حضرت زینب(س) درزمان کدام یک از امامان(ع) زندگی می نمود

11ــ نام پسران بی بی زینب(س) رابگویید.

12ــ حضرت زینب (س) درکدام سفربا امام حسین(ع)همراه بود؟

13ــ چند فرزند حضرت ز ینب(س) درکربلابه شهادت رسید؟ 14ــ هریک از فرزندان حضرت زینب(س) که شهید شدند چند سال داشتند؟

15ــ چند برادر وچند پسر برادر حضرت زینب (س) درکربلا به شهادت رسیدند ؟

16ــ پس ازشهادت امام حسین(ع)کاروان که بی بی زینب (س) سرپرستی اش را می نمود چند مرد، چند زن و چند کودک بود؟

17ـ حضرت بی بی زینب (س) درکجا درمقابل چه کسی خطبه خواند؟

18ـ بی بی زینب (س) درچند سالگی وفات یافت؟

19ـ آرامگاه حضرت زینب(س)درکجاست؟

18ـ بی بی زینب (س) هنگام وفات چند سال داشت؟

1۹ـ مرقد حضرت زینب(س) درکجاواقع است ؟

زینب زبان کربلا

پایه دوم

سوالات ذیل راجواب بگوئید:

1ــ فرمانده که سپاه اش امام حسین (ع)را به شهادت رساند چه نام داشت؟

2ــ فرمانده قاتلین امام حسین(ع) ازطرف چه کسی تعیین شده بود؟

3ــ والی کوفه ازطرف چه کسی تعیین شده بود؟

4ــ دشمن اصلی امام حسین(ع) چه کسی بودکه سپاه برای شهادت امام تهیه کرده بود؟

۵ نام پدر ومادریزید رابگوئید؟

6ــ یزید ازطرف چه کسی خلیفه مسلمین تعیین گردید؟

7ــ یزید چه عادت های ذشت داشت نام بگیرید؟

8ـ یذید ازامام حسین (ع) چه می خواست؟

9ــ معاویه ازطرف چه کسی به عنوان والی درشام تعیین شده بود؟

10ـ معاویه چه کسی بود؟

1۱ــ مادریزید چگونه زنی بود؟

12- تعداد سپاه امام حسین (ع) و عمرسعد را بگوئید؟

مسابقه

زینب زبان کربلا

پایه سوم

به سوالات زیر جواب بگوئید؟

1ــ حضرت زینب(س) درکجاها ودرجمع چه کسانی خطبه خواند؟

2ــ قسمتی از خطبه حضرت زینب(س)که درکوفه ایراد نمود بگوئید.

3ــ این قسمت ازخطبه حضرت زینب(س) رامعنی کنید:« ویــلکــم یااهــل الکـوفــه ! أتــدرون أي کبــد لرسول الله فـریـتـم ؟! وأي کـریـمة لـه ابـرزتـم ؟! وأي دم سـفـکـتـم ؟! وأي حـرمـة لـه هـتـکـتم ؟!»

4 ــ متن عربی این قسمت ازخطبه حضرت زینب(س)رابیاورید«وچگونه می توانید ننگ حاصل ازکشتن فرزندرسول خدا(ص)خاتم پیامبران، معدن رسالت وسرورجوانان اهل بهشت راازدامان خودبزدایید؟!»

5ــ جواب حضرت زینب (س)به این کلمات ابن زیاد«دیدی خداباخاندان توچه کرد؟» رابگویید.

6ــ قسمتی ازخطبه بی بی زینب(س)را که درمجلس یزید ملعون ایراد نمود بگویید.

7ــ یزید ملعون آنگاه که سرمبارگ امام حسین(ع) راپیش روی خودگذاشته وبر لب های مبارگ حضرت چوب می زد، باخودچه اشعاری می خواند؟

8 ــ بی بی زینب(س) همینکه آن صحنه جگر سوز(زدن چوب برلب های مبارگ امام حسین) رادید،ازخود چه عکس العمل ، نشان داد؟

9 ــ متن عربی این قسمت ازخطبه بی بی زینب(س) رابگویید:« کسانی که دستیارتوشدندوتورابرگرده مسلمانان سوارکردندبه زودی خواهنددانیست که چه جایگزین بدی به جای خدابرگزیده اند».

10 ــ این قسمت ازخطبه بی بی زینب(س) راترجمه نمایید:« فـالعــجـب کل العجـب لـقــتـل الاتـقـیــاء، أسباط الانــبـیاء، سـلبـل الاوصیاء، بأیـدی الطـلقـاءالخـبـیـثـه، نسل العـهـرة الفـجـرة!»

 

 

 

امام علی (ع)

 پایه اول:

 به سوالات ذیل پاسخ دهید :

1- حضرت علی (ع)  درکدام تاریخ تولد شد؟

 2- حضرت علی (ع) در کجابه دنیا آمد؟

 3- حضرت علی (ع) چند سال داشت که حضرت محمد (ص)به پیامبری مبعوث گردید

 4- حضرت علی (ع)چند سال داشت که به پیامبر ایمان آورد؟

 5- حضرت علی (ع)  چند سال داشت که شب هجرت حضرت محمد (ص)دربستراش خوابیده؟

 6- حضرت علی (ع)  در چند سالگی ازدواج نمود؟

 7- حضرت علی (ع)  چند سال داشت که قله خیبر رافتح کرد؟

 8- حضرت علی (ع) با پیامبر خدا چه قرابت داشت؟

9- حضرت علی (ع) درغدیرخم رسول اکرم (ص)که را جانشین خود تعین کرد؟

 10- حضرت علی (ع) چند سال داشت که پیامبر خداوفات کرد؟

 11- حضرت علی (ع)  چند سال داشت که همسرش حضرت زهرا به شهادت رسید؟

 12- حضرت علی (ع) ازبی بی فاطمه چند فرزند داشت؟

 13- حضرت علی (ع)  بعداز رحلت پیامبرچند سال خانه نشین شد؟

 14- چند سال خلافت نمود؟ 15- حضرت علی (ع) در خود چند فرزندداشت ؟

16- حضرت علی (ع) درکدام تاریخ به شهادت رسید؟

 17- علی توسط چه کسی به شهادت رسید؟

 18- حضرت علی (ع)  در کجا درچه حالت به شهادت رسید؟

 19- حضرت علی (ع) چند سال عمر نمود؟

 20-  چندفرزند علی (ع)در کربلا به شهادت رسید؟

 21- حضرت علی (ع) درطول حیات خود چند همسر اختیار نمود؟

 

 امام علی (ع)

پایه دوم:

√لحظه که امام علی (ع)درمقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت پیامبر خدا(ص) چه فرمود؟

√قسمت اول √فرمایش جاویدانه پیامبر خدا(ص)را بنویسید ؟..................برتر ازهمه امتم تاروز قیامت است.

√اصلی ترین پیام پیامبر خدا(ص) در خم غدیر چه بود

 ؟مطالب ذیل راتکمیل کنید؟ وصی آدم (           ) وصی نوح(                 ) وصی موسی(              )وصی عیسی(         ) وصی پیامبر خدا(ص)(                       )

√مخالفان سرسخت امام علی (ع)در زمان خلافتش کدام دسته ها بودند که حضرت با آنها جنگید؟ √بدعت های بعد از پیامبر اکرم (ص)در صدر اسلام به وجودآمد نام بگرید؟

 

 امام علی (ع)

پایه سوم  

سوالات ذیل راجواب دهید:

1ـآیا رسول اکرم (ص)علی (ع)را به عنوان جانشین از طرف خود تعین نمود ویا ازطرف خداوند بودند دلیل بیاورید؟

 2ــآیه ولایت را بنوسید؟

3ـآیه قبل ازغدیرخم وبعد ازغدیرخم را بگوئید؟

 4ــ حدیث ثقلین را بگوئید؟

 

مسابقه کوثر

پله اول

 فاطمه زهرا (س)کیست؟

 1- نام پدر گرامی ومادر گرامی فاطمه زهرا (س)را بگوئید؟

 2- سالار بانوان فاطمه زهرا (س)در کدام سال درکدام ماه درکدام روز به دنیا آمد ؟

 3- لحظه که بی بی خدیجه فرزند گرامی اش فاطمه زهرا (س)به دنیا می آورد چه پیام به زنان قریش داد وجواب زنان قریش را بگوئید؟

 4- دایه های فاطمه زهرا (س)لحظه ولادتش چه کسانی بودند ؟

 5- همینکه فاطمه زهرا (س)به دنیا آمد چه عملی را انجام داد؟

 6- فاطمه زهرا (س)چند سال از عمرشان را در تحریم اقتصادی سپری کرد

 7- فاطمه زهرا (س)چند سال داشت که مادر گرامی  اش را از دست داد ؟

 8- فاطمه زهرا (س)چند سال داشت که ازمکه به مدینه هجرت نمود ؟

 9- دخت گرامی پیامبراسلام (ص)فاطمه زهرا (س)در چند سالگی با چه شخصیتی ازدواج کرد

10- همسر باوفای علی(ع) فاطمه زهرا (س) چند کودک به دنیا آورد ؟

 11- آخرین کودک فاطمه زهرا (س)که پیش از دنیا آمدن شقط شد چه نام داشت

 12- فاطمه زهرا (س) چند سال داشت که پدر گرامی شان رسول خدا از دنیا رحلت کرد؟

 13- فاطمه زهرا (س) چه مدت بعد از رحلت پدراش رسول خدار در جوار حق شتافت؟

 14- دخت رسول خدا چه وقت به خاک سپرده شد وحضرت علی(ع) چند قبردر کنار آن قبر ترسیم کرد تا قبر حضرت زهرا شناخته نشود؟

فاطمه (ص)کیست؟

سوالات پایه دوم

۱ـ زمانیکه پیامر(ص) در ابطح نشسته بود جبرئیل چه پیامی رابه آن حضرت آورد؟

2ـ پس ازپیام جبرنیل پیامبرخدا(ص)چه پیامی توسط چه کسی به همسرش بی بی خدیجه فرستاد؟

3ـ پس از اتمام موعود جبرئیل به پیامبر(ص)چه تحفه آورد و چه گفت؟

4ـ نور فاطمه چه وقت انعقاد یافت؟

5ـ وقتی که امیرالمؤمنین علی (ع) برای خوستگواری فاطمه (س)حضور پیامبرخدا(ص)آمد، چه عرض نمود وجواب پیامبرخدا(ص)و فاطمه (س)را بگوئید؟

6ـ وقتی که دخت گرامی پیامبرخدا(ص) فاطمه (س)به خانه پدر می آمد پیامبرخدا(ص) او را چگونه احترام می نمود وبر عکس ؟

7ـ وقتی که دخت گرامی پیامبرخدا(ص) فاطمه (س)ازپیامبرخدا(ص)چه در خواست نمود وچه جواب را دریافت نمود ؟

8ـ دخت گرامی پیامبرخدا(ص) فاطمه (س)در شب عروسی خود به آن زن بینوا که لباس طلبیده بود چه پاسخ داد؟

9ـ کاروان عروسی دخت پیامبرخدا(ص) فاطمه (س)چه کسانی همراهی وبدرقه مینمودند؟

10ـ لحظه ای که کاروان عروسی دخت پیامبرخدا(ص) فاطمه (س)به منزل رسید ، پیامبرخدا(ص)چه عملی را انجام داد؟

11ـ پیامبرخدا(ص)به ابوذر فرمود که امیرالمؤمنین علی (ع) را به نزدش بیاورد ،ابوذر همینکه وارد خانه فاطمه (س) شد چه چیزی عجیبی را مشاهده نمود؟

12ـ آنگاه که ابوذروامیرالمؤمنین علی (ع)به حضورپیامبرخدا(ص) رسیدند ، چیزی عجیب راکه دیده بود خدمت پیامبرخدا(ص)عرضه داشت ، پیامبرخدا(ص)در جواب چه فرمود ؟

13ـ اطراف مسجد اصحاب برای خود خانه ساخته بودند واز هر خانه دری بسوی مسجد گذاشته بودند واز آن در وارد مسجد می شدند ،همینکه جبرئیل به پیامبرخدا(ص)نازل شد در این مورد چه دستوری از طرف خداوند آورد؟

14ـ پیامبرخدا(ص)از دخت گرامی اش فاطمه (س) پرسید؟ دخترم چرا خود را از مرد نا بینا پوشاندی او که نمی دید؟ فاطمه (س)در جواب چه گفت؟

پله سوم

سوالات ذیل راجواب دهید:

۱ فدک رامعرفی نمایید؟

۲ فدک چگونه به پیامبرخدا(ص) تعلق گرفت؟

۳ پیامبر به کدام اساس فدک را به دخت گرامی اش حضرت زهرا(س۹بخشید؟

۵ فدک چند سال درتصرف حضرت زهرا(س) بود وعوایدآن رادرکجا مصرف می نمود؟

۶ چگونه خلافت امام علی (ع) غصب نمود؟

۷ چگونه فدک راغص نمودند؟

۸ دخت گرامی پیامبراسلام (ص) حضرت فاطمه (س)درباره غصب فدک چه اقدام نمود؟

۹ـ بیت الاحزان را شرح دهید؟

11ـ خلیفه دوم در زمان خلافتش به علت کسر مالیات نصف حقوق کارمندان را نپرداخت اما حقوق کسی را مکمل پرداخت نام فرد وعلت آن را بیان کنید ؟

12ـ وصیتنامه حضرت زهرا (س)را بگوئید؟

مسابقه کوثر

 چهارم

 

اوج شکوه وعظمت

فاطمه(س) کیست؟

شکوه عظمت شناخت فاطمه (س)ازدیدگاه قرآن وعترت

1ـ فاطمه(س) لیلةالقدرهستی

2ـ فاطمه(س) سرّمخفی خلقت

3ـ فاطمه(س)محبت واسوه امامان معصوم (ع)

4ـ رمز ایجاد آفرینش:

5ـ خیرکثیر آفرینش

6ـ تنها ملاقات کننده جبرئیل بعدازرسول خدا.

7ـ مظهرجلال وجمال خدا

8ـ باعث جاویدانگی خاتم انبیا(ص)

9ـ علت وجود وبقاء امامت

10ـ افضل از انبیا الهی

11ـ راز ناشناخته الهی

12 ـ معیارغضب و رضایت خداورسول خدا

13ـ رکن ثانی امیرالمؤمنین

14ـ زیباترین واژه عالم وجود

 

میلاد النبی پیام بیداری

  مسابقه پایه دوم :                                                                                              ۲/۱۲/۱۳۸۹

بخش اول :

√قرآن رویه وبرخورد پیامبرخدا(ص)را با مؤمنین وکفارچگونه معرفی می نمائید؟

 √اینکه مردم دور پیامبر(ص)جمع جذب می شدند سبب آنرا چه می داند؟

 √پیامبر خدا در کجا نرم،ملایم وانعطاف پذیربود ودر کجاها قاطع وغیرانعطاف پذیر؟

√ حدیث ثقلین رابگوئید؟

√حدیث منزلت رابگوئید؟

 √ازنظررسول اکرم (ص)منافق به چه کسی می شود؟

بخش دوم :

بنابه دستور قرانکریم مزد رسالت رسول اکرم (ص) ازامت اسلامی چیست بیان دارید؟

 اتهام هایکه کفار ومشرکین به پیامبر(ص) می بستند نام ببرید؟

√اولین وآخرین آیه ای که به پیامبر وحی شده بگوئید ؟

عبدالله ابی چه کسی بود وچرا بعنوان منافق معروف بود؟

√چرا سپاه اسلام درجنگ احد شکست خورد؟

 √ابوسفیان پیش از فتح مکه بعد از فتح مکه در مقابل دعوت پیامبرچگونه موضوع گری داشت وپس از رحلت رسول گرامی اسلام بالای مرقد حضرت حمزه وهم در مجلس عثمان  چه گفت وچه کرد ؟ چه کسانی را پیامبر(ص)لعنت وتبعید نمود ؟

 √آداب نگاه کردن رسول اکرم(ص)را بگوئید؟

 بخش سوم :

پیمان برادری به دستور چه کسی،به منظوری در میان چه کسانی ودرکجا واقع شد؟

√تعدادشرکت کننده گان درپیمان برادری چند نفر بودند؟

عتاب بن اسد واسامه بن زید را معرفی کنید ؟

√قبله مسلمین از بیت المقدس به بیت الله در کدام سال وبه چه دلیل تغییریافت ؟

  √اعضای اصلی ثقیفه بنی ساعیده چه کسانی بودند واین جلسه دقیقاَدر کدام زمان وموقعیت حساس دایرشده بود؟

 √پیامبر اکرم(ص)چگونه امام علی (ع)را از آینده اش اطلاع داده بود چه توصیه کرد ؟

 √غدیرخم دستورچه کسی وثقیفه بنی ساعده به دستورچه کسی دایر شده بود؟

 √به استناد کدام آیه از قران کریم دستور پیامبر(ص) همان دستورخداوند می باشد آن آیه را بگوئید؟

 

میلاد النبی پیام بیداری

 پایه اول :                                                                                                        ۲/۱۲/۱۳۸۹

بخش اول

√پیامبر اکرم(ص) درکدام سال ، درکدام روز به دنیا آمد؟

 √پدرومادر پیامبر اکرم(ص)چه نام داشت وسال وفات آن بزرگواران را بگوئید؟

 √دایه پیامبر پیامبر اکرم(ص)را نام بگرید وبگوئید پیامبر اکرم(ص)درکودکی چند سال پیش او ماند؟ √پیامبر اکرم(ص) چند سال داشت که علی (ع)به دنیا آمد وبگوئید پیامبر اکرم(ص)در چند سالگی با بی بی خدیجه ازداوج نمود ؟

 √حضرت زهرا کدام سال به دنیا آمد

 √تاریخ اسلام از کدام واقع آغاز شده است ؟ درجنگ احد چند تن از مسلمین به شهادت رسیدند؟ √درجنگ بدر چند تن از مسلمین به شهادت رسیدند؟

 √فتح مکه در کدام سال به وقوع پیوست ؟

√پیامبر اکرم(ص) درکدام سال ، درکدام روز چه ساعت از دنیا رحلت کرد؟

 بخش دوم:

 پیامبر اکرم(ص)در چند سالگی به پیامبری مبعوث شد واولین کلمه که خداوند وحی کرد چه بود؟ √دعوت پیامبر اکرم(ص) چند سال مخفی واولین دعوت آشکار پیامبر اکرم(ص) در کجا بود؟

 √اولین شهید تاریخ اسلام وقاتل آن که بود

 √ اولین مهاجرین چند نفر بودند وبه کدام کشور سفر نمودند؟

 √اینکه کفار مکه تصمیم قتل پیامبر اکرم(ص)را گرفتند واز تمام  قبایل شب هنگام بالای پیامبر اکرم(ص)حمله نمائید . این طرح نقشه از طرف چه کسی بود؟

 √جنگهای که پیامبر اکرم(ص)در آن حضور داشت به نام چه   جنگهای که پیامبر اکرم(ص)در آن حضور نداشت به نام چه یاد می شود؟

 √در کدام جنگ دندان وپیشانی پیامبر اکرم(ص)شکست؟

 پیامبر اکرم(ص)در کجا چه کسی رابه عنوان جانشین خود انتخاب کرد؟

 √از واقع غدیر تا رحلت پیامبر اکرم(ص)چند روز فاصله دارد؟

 √بخش سوم:

 داستان پیمان جوانمردان و نصب حجرالاسود چیست شرح دهید ؟

 √شب ولادت پیامبر اکرم(ص) چه حوادث اتفاق افتاد؟

 √پیامبر اکرم(ص) درطول زنده گی خود چند همسر برگزید

؟ √اولین مردان زنان که پیامبر اکرم(ص)ایمان آوردند تا هفت نفر آنرا نام ببرید؟

 √پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه هجرت نمود چه کسی را به جای خود در بسترخواباند؟

 √سال وفات خدیجه کبرا همسر پیامبر اکرم(ص)،ابوطالب عموی پیامبر اکرم(ص)و عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرم(ص) را بگوئید؟

 در حیات پیامبر اکرم(ص) چند جنگ میان مسلمین وکفار رخ داد؟

 √زنی که پهلوی حضرت حمزه عموی پیامبر اکرم(ص)را شکافت چه نام داشت وبه معاویه چه نسبت داشت؟

 √اولین کسی که با جانشینی حضرت علی مخالفت کرد از آسمان بالای آن سنگی فرود آمد واو را کشت چه نام داشت؟

 √پیامبر اکرم(ص)چند فرزند داشت نامهای آنرا بگوئید؟

مسابقه درانتظارظهور

 اسم............   ولد................. صنف.................. مکتب....................

 لطفا به پرسشهای ذیل جواب دهید:

 1ـ امام صادق(ع) درباره شاگردخودمفضل چه توصیه می نماید؟

 2ـ حدیثی ازائمه معصومین(ع) درباره ای پاداش شخص منتظرظهوربنویسید؟.

 3ـ دین اسلام بادین مسیحیت چه فرق دارد؟

 4ـ امام علی (ع) درباره آثارقمار وموسقی چه فرموده است؟

 5 ـ مهمترین نقص مسیحیت چیست؟

6 ـ علامات حتمی ظهور رابنویسید؟

 

 مسابقه درانتظارظهور

اسم ................. ولد ...............  صنف.....................مکتب  .................

لطفابه پرسش های ذیل جواب دهید؟

1ـ اسم امام واسم والدینامام مهدی (ع)را بکوید؟

 

 2 ـ امام مهدی (ع)درکدام سال به دنیاآمده است؟

 

 3ـ امام مهدی (ع) کیست؟

 

 4 ـ ماچه کارنماییم که امام مهدی (عج)زودترظهورنماید؟

 

 5 ـ امام سجاد(ع) درباره مقام شامخ شخص منتظرچه فرموده است؟

 

 

مسابقۀ مولودیه

او (علی) جان من است رسول اکرم (ص)

رومی نشد از سر علی کس آگاه زیرا که نشد کس آگاه از سرالله

یک ممکن و این همه صفات واجب لاحول و لا قوة الا باالله

 جلال الدین رومی

به مناسبت سالروز ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) در سیزدهم رجب مسابقه از طرف کتابخانه حضرت قائم (عج) برگزاز میگردد امید است که دوستان و محبان آن حضرت در مسابقه شرکت فرمایند. موضوع مسابقه: حفظ (20) حدیث در موضوعات ذیل:

 1- مقام و جایگاه امام علی (ع) از زبان مبارک رسول اکرم (ص)

 2- وصایت و ولایت امام علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص)

 3- توصیه و سفارشات پیامبر اکرم (ص) در اطاعت و پیروی از امام علی (ع)

 4- سفارشات و تاکیدات پیامبر اکرم ( ص) در محبت و دوستی امام علی (ع)

 5- فرمایشات امام علی (ع) دربارۀ : حکومت، پارسایی، آزادی و زن  احادیث فوق در کتابخانه حضرت قائم (عج) موجود بوده و از هم اکنون در اختیار مراجعین قرار داده میشود.

 به ده تن از برندگان مسابقه (پنج تن از خواهران و پنج تن از برادران) به اساس قرعه جوایز ذیل اعطا میگردد:

 نفر اول 1000 افغانی، نفر دوم 600 افغانی، نفر سوم 400 افغانی، نفر چهارم 200 افغانی نقر پنجم 100 افغانی

  زمان مسابقه: سیزدهم رجب مطابق به شانزدهم (16) اسد 1385 دوشنبه از ساعت 2 الی 5 بعد از ظهر

  مکان: کتابخانۀ حضرت قائم (عج) آخر بازار

 شماره های تماس: 0799067655 و 0799196056 

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب خانه حضرت قایم (عج)

مسابقه در انتظار ظهور (16/6/1385)

 

                  سوالات ذیل راجواب دهید:

 

اسم حضرت مهدی(عج)واسم والده و اسم پدر  

 

بزرگوار امام مهدی(عج)را بنوسید؛

 

.حضرت مهدی (عج)در کدام سال تولد یافت.

 

امام مهدی (عج)کیست؟

 

امام مهدی (عج)فعلا کجاست؟

 

غیبت صغرا را تعریف کنید.

 

غیبت کبرا را تعریف کنید.

 

اصول دین را نام بگیرید.

 

نامهای دوازده امام را تحیر دارید.

 

آخرین پیامبر الهی کیست؟

 

پیامبر اسلام کدام دو چیز گرانبها در میان ما گذاشت؟

 

زمان که حضرت امام زمان (عج) ظهور نماید چند نفر یاور خاص خواهد داشت؟

 

آیا در جمع یاوران حضرت مهدی (عج) زن وجود دارد اگر دارد چند نفر میباشن؟

ما چه کار کنیم تا حضرت مهدی (عج)زود تر ظهور نماید؟

 

امام سجاد (ع) در باره مقام شخصی منتظر چه فرموده است؟

 

 

مسابقه در انتظار ظهور

 

رسول اکرم(ص) انتظار فرج، بهترین عبادت امت من است.

(بحار الانوار،ج52،ص122.)

سالروز میلاد منجی عالم بشریت فرا رسید؛ آنکه زمام داران ستمگر را نابود می سازد، زمین را پر از عدل وداد می کند، پرچم دولت حق را به اهتزاز در می آورد، مؤمنان را عزت می دهد، کافران ومنافقان را ذلیل می گرداند وامنیت وخوشبختی واقعی را به ارمغان می آورد. این روز بزرگ را گرامی می داریم وبرهمهء پیروان آن حضرت وعموم مستضعفان عالم تبریک می گوییم. به همین مناسبت، کتابخانه حضرت قائم(عج) افتخار دارد که

مجلس جشن ومسابقه

باشکوهی را بر گزار می نماید. لذا از عموم مؤمنان وشیفتگان آن حضرت دعوت به عمل می آید که در این محفل شرکت نمایند،‌تا با هم سرود انتظار را زمزمه کنیم،‌قلب آن حضرت راشاد نماییم و این روز امید بخش را بر هم دیگر تبریک بگوییم.

برنامه ها: سخنرانی، مقاله، سرود، صرف شرنی؛

مکان بازار بامیان، مسجد جامع رهبر شهید؛

زمان: 15شعبان (شنبه18/6/1385)ساعت یک ونیم الی جهار بعد از ظهر.

مسابقه نیمه شعبان

  دوازدهمین امام شیعیان فرزند امام حسن عسکری(ع)در آخر شب جمعه نیمه شعبان سال (255ق) در شهر سامرا چشم به جهان گشود. نام آن حضرت (محمد) است.

  لقب های آن حضرت: منتظر، مهدی، قائم، حجت، بقیة الله،... است که مشهور ترین آن (مهدی عج) است.

  همینکه امام حسن عسکری (ع) در سال (260ق) به شهادت رسید دوران غیبت کوتاه  آن حضرت آغاز شد تا سال (329ق) یعنی حدود (70) سال به طول انجامید ودر این مدت امام زمان(عج) از نظر عموم مردم پنهان بود وتوسط نائبان خاص خود با مردم ارتباط برقرار می کرد. از سال(329ق) دوران غیبت کبرا آغاز شد وتا کنون ادامه دارد. غیبت امام زمان(عج) به اذن خداوند(ج) بوده است وظهور آنحضرت نیز به اذن  خداوند می باشد، وهرگاه اراده الهی تعلق بگیرد امام عصر(عج) ظهور می نماید وتعداد یاران خاص امام زمان(عج) (313)می باشد که (50) تن از ایشان زنان می باشند.

وظایف شیعیان در عصر غیبت:

1-   امام را بشناسیم: رسول اکرم (ص) می فرماید: من مات ولم یعرف امامه، مات میتة الجاهلیة. ترجمه: کسیکه بمیرد وامام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. پیامبر اسلام در جای دیگر فرموده: من کذب بالمهدی کفر. ترجمه: کسیکه مهدی را تکذیب کند کافر است.

2-   اقتدا وتأسی: امام زمان(عج) امام زمانه است امام همه انسان ها در همه ابعاد زندگی است امام وار زندگی کردن وظیفه همگانی است چون او باید حرکت کرد تا به مقصد رسید چون او باید زیست تابه سوی کمال دست یافت.

3-   خود سازی: در غیبت مولا شایسته نیست نشستن وچشم به در دوختن باید برخاست باید عمل کرد باید مسئولیت پزیرفت باید کوشید اما بر اساس ورع وتقوا نه بر اساس هوای نفسانی ومقام شهرت طلبی.

4-   دیگر سازی: شیعه در دوران غیبت به خویش نمی اندیشد تنها به هدایت خود وحفظ ونجات خود از ورطه  گناه اهمیت نمی دهد او خود را در سر نوشت دیگران نیز سهیم می داند واو تنها به این بسنده نمی کند که خود امام زمان(عج) را می شناسد بلکه میکوشد تا دیگران نیز آن مولای حقیقی وپیشوای الهی را بشناسد. چنانچه امام صادق(ع) می فرماید: برمن دشوار است که برتو گریان باشم اما دیگران ترا واگذارند.

5-   محبت ودوستی امام زمان(عج): خدا محبت ومودت حضرت مهدی(عج) را در ضمن محبت سایر اهل بیت پیامبر بر همگان واجب نمود. آیۀ (قرآن) قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودة فی القربی. ترجمه: بگو من از شما جز مودّت ومحبت خویشاوندانم اجر ومزدی برای رسالت نمی خواهم.

6-   انتظار: باید لحظه به لحظه منتظر ظهور آنحضرت باشیم. امام علی(ع) فرمود: کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد، مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خویش غلتیده باشد.

7-   اشتیاق دیدار: آن کسیکه غیبت مولایش راحت وآرامش وآسایش را از او سلب

نموده چیزی به جز دیدار نمی اندیشد. متی ترانا ونراک؟(1). ترجمه: کی می شود که تو مارا ببینی وما تورا؟.

8-   استقامت وپایداری: در دوران غیبت امام مهدی(عج) فتنه ها، بلاها وامتحانات الهی یکی پس از دیگری برای مؤمنین پیش می آید ومیزان صبر واستقامت آنان را  بورتۀ امتحان می گزارد. امام صادق(ع) می فرماید:امر فرج برای شما نمی رسد مگر پس از نابودی، نه به خداسوگند! نمی رسد مگر پس از آنکه خوب وبد ازهم جدا شوند، نه به خدا سوگند! نمیرسد مگر پس از آنکه در اثر آزمایشات گوناگون، خالص وپاک شوید.

9-   از دوری او شکایت می کنیم: خداوند پناه بی پناهان وپاسخگوی نیاز مندان است، منتظران باید با جان خسته ودل مشتاق خود رو به درگاه او می آورند واز بلندی شب غیبت نزد او شکایت می برند. خداوندا، انتظار طولانی شد. خداوندا به تو شکایت می بریم... از غیبت ولی خود واز افزونی دشمنان وکم بودن تعداد ما وشدید شدن فتنه ها چیره شدن روز گار برما.

10- دعا برای امام زمان(عج) دعا اساس عبادت، روح عبادت،مغزعبادت است باید برای سلامتی امام زمان(عج)،برای تعجیل در ظهور او و برای تحقق اهداف آن حضرت دعا کرد چنانچه آن حضرت خود فرمود: اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج،فان ذالک فرجکم.

ترجمه: برای تعجیل در فرج وظهور من بسیار دعا کنید،همانا این کار برای خودتان گشایش خواهد بود.

10-ندبه وزاری دوری از امام زمان(عج)،دوری از سر چشمه نور است، غیبت پی آمد کفران نعمت ولایت است، نتیجه قدر نا شناسی انسانها نسبت به مقام عظمای امام است، در چنین شرایط سختی گریه وزاری بندگان در پیشگاه خدا می تواند راه نجاتی بگشاید وباران اشک بلا زدگان می تواند شعله های فتنه را خاموش سازد.

  چنانچه در دعای ندبه می خوانیم:

       تاکی سرگشته وسرگردان تو باشم؟مولای من!

      تاکی وباچه بیانی تورا بستایم وچگونه نجوا سر کنم؟

     ...

     برمن سخت است که من برتو بگریم ودیگران تورا واگذارند.

    ...

   آیا کمک  دهنده ای هست که پا به پای او ناله های طولانی وگریه های همیشگی    داشته باشم؟

   آیازاری کننده ای بیتابی هست که در تنهایی هایش با زاری وبیتابی خود یاریش کنم؟

  آیا چشمی هست که خار در آن خلیده باشد وچشمان من در ناراحتی ودرد این خار خلیدگی، با آن همراهی کند؟

 

  یامهدی(عج)! با چشمان دوخته براهت.

                   

                                                                                      

مسابقۀ در انتظار ظهور

  به سؤالات آتی پاسخ بگویید:

1.   امام مهدی(عح) کیست؟

2.   یکی از فرمایشات رسول اکرم(ص) را درباره امام مهدی(عج)تحریر دارید.

3.   حدیث از معصومین دربارۀ پاداش منتظر ظهور بودن بنویسد.

4.   آیا خاندان بنی امیه وبنی عباس با خاندان اهلبیت پیامبر دوست بودند یا دشمن؟

5.   سال تولد، سال غیبت صغری،سال غیبت کبری امام مهدی(عج) را بنویسید.

6.   چه کسانی امام زمان(عج) را در غیبت کبرا زیارت نمودند؟

7.   یاوران خاص حضرت قائم هنگام ظهور چند نفر خواهد بود، وچه تعداد آنها زن می باشد؟

8.   اولین آیه که حضرت مهدی(عج) هنگام قیامش تلاوت می کندکدام آیه قرآن است؟

9.   از انبیاء الهی کدام یک حضرت قائم(عج) را یاری می نماید؟

10.  از اصحاب گذشته چه کسانی حضرت مهدی(عج)را یاری می نماید؟

11.امام صادق(ع) به شاگرد خود مفضل چه توصیه می نماید؟

12.رجعت چیست؟

13. امام مهدی(عج) در باره مقام وجایگاه امام چه فرمایشی نموده بنویسد.

14.انتظار لحظه به لحظه یعنی چه؟

15.  امام علی(ع) در بارۀ اثر قمار وموسیقی جه فرموده است؟

16.گوش دادن به ساز وآواز(غناوموسیقی) چه حکمی دارد؟

17.کافر به چه کسی گفته می شود؟

18.نماز شخصی مسافر چه قسم خوانده می شود؟

19.دین اسلام با دین مسیحیت چه فرق دارد؟

20.مهم ترین اشکال دین مسیحیت چیست؟

21.  ربا چیست وچه حکمی دارد؟

22.جادوگری از نظر اسلام جه حکمی دارد؟

23.چه کسی نخستین بار میلاد مسعود رسول اکرم(ص) را جشن گرفت؟

24.قرآن کدام دانشمند وعالم را همانند سک خطاب کردوچرا؟

25.در چه مدتی نهضت وانقلاب حضرت مهدی(عج) کامل می گردد؟

26.در دوران غیبت ما از چه کسی پیروی وتقلید نمائیم آیا در این زمینه حدیث از حضرات معصومین(ع) رسیده است؟

27.علامات حتمی ظهور حضرت مهدی(عج) را نام بگیرید؟

 منبع : abbasi514[dot]blogfa[dot]com[slash]post-38[dot]aspx

کتابخانه حضرت قائم عج بامیان, حضرت علی ع عشق فقط یک کلام , اطلاعات دینی و مذهبی اطلاعات , حضرت ابوالفضل ع ؛ پرچمدار عشق و , زندگی نامه امام علی ع , ‫حسینیه سن حضرت علی اکبر‬, امام حسین,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات