تبلیغات

ایمیل پسرانیک ایمیل
گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شودکه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاوریدو آرزوهای خود در آغوش بگیرید.
وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شودولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیمکه دری که برایمان باز شده را نمی بینیم.
به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوریبه دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیستبه دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاندچون فقط یک لبخند می تواندشب سیاه را نورانی کندکسی را پیدا کن که دلت را بخنداند.
هر چه میخواهی آرزو کنهر جایی که میخواهی بروهر آنچه که میخواهی باشچون فقط یک بار زندگی می کنیو فقط یک شانس داریبرای انجام آنچه می خواهی.
خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشیآنقدر ورزش کنی که نیرومند باشیآنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانیو آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی.
شاد ترین مردم لزوماًبهترین چیزها را ندارندبلکه بهترین استفاده را می کننداز هر چه سر راهشان قرار می گیرد.


لطفاً این مطلب را به کسانی بگوکه برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم)به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اندبه کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندندبه آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودیدریچه های نور را نشانت دادندبه کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاریو به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند.


منبع : hell-boys[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]306

پسران جهنمی یک ایمیل, پسران و ان زیبا عکس پسران , سریال های کره ای پسران برترازگل, احکام شرعی احکام پسران, عکس عکس شدن و کردن , عکس پسران فشن و امو و مدل , بهترین عکسهای دنیا بازیگران و ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات