تبلیغات

ایلانعناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)
1377 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) جعفری،نادر 192
1380 حسین میر محمد صادقی بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی 1375 جعفری،هادی 744
1390 رجبعلی گلدوست تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری جعفری پور، مرضیه 1926
1350 علی آزمایش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه جلالوند،مرادعلی 701
1391 لعیا رستمی تبریزی بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی جلالی، محسن 2088
1350 جاوید صلاحی همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال جلالی بهزاد، قدسیه 219
1380 محمد علی اردبیلی هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان جلیلی، حکیمه 950
1377 محمد علی اردبیلی بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات جمادی، اردلان 189
1386 رجبعلی گلدوست جویباری قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD جمادی،علی 1227
86-87 جعفر کوشا رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران  PHD جمشیدی ،علیرضا 1235
1352 اسدالله کازرونی افترا و توهین و هتک حرمت جوادیان، محمد حسین 20
1387 علی صفاری مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا جوانمرد، بهروز 1298
1383 علی حسین نجفی ابرندآبادی بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی) چلبی، ارژنگ 1028
1389 علی حسین نجفی ابرندآبادی پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD چلبی، ارژنگ 1761
1385 علی ،صفاری سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران حاجی تبار فیروزجائی،حسن 1102
1385 رضا نوربها مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD حاجی ده آبادی،احمد 1152
1375 منوچهر خزانی جرائم ثبتی" اسناد و املاک" در حقوق کیفری ایران حاجیانی(گل بنیی)علی 529
1376 رضا نوربها اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان حافظی معصومی،علیرضا  80
1378 منوچهر خزانی بررسی ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(اذیت وآزار بدنی برای ... حبیبی، بابک 202
1358 ولی الله انصاری تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم حجازیان،محمد حسن 440
1378 رضا نوربها تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات حسانی، عبدالصمد 885
1376 رضا نوربها سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده حسن زاده ،علی 841
1384 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق  حسنی ،زر بانو 1118
1374 رضا نوربها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حسنی ،محمد حسن 386
1389 رضا نوربها مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD حسنی، محمد حسن 1652
1385 نسرین مهرا حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر  حسنی،جعفر 314
1378 رضا نوربها نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد حسین زاده،اصغر 247
1377 رضا نوربها بررسی مفهوم "تربیت وتنبه"نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران حسینی ،کاظم 194
1374 محمد علی اردبیلی جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی حسینی،سید محمد 524
1358 ولی الله انصاری مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام حسینیه،محمدمهدی 512
1355 اسداله کازرونی تکرار جرم حشمتی،علی 437
1374 رضا نوربها مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران حقی پور ،داراب 380
1384 علی حسین نجفی ابرندآبادی اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران حمید خانی،مجید 1067
1347 محمد علی معتمد  مرگ سفید"مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن     حمید ی،سید مجدی 325
1388 باقر شاملو اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD حیدر علامه، غلام 1436
1383 رضا نوربها اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه خاطری، برهان 1005
1382 رضا نوربها حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران خاکباززاده، محمد 953
1380 علی حسین نجفی ابرند آبادی سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم خالقی، سمیرا 687
1373 محمد علی اردبیلی مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران خانقاهی بالا، ساسان 376
1383 جعفر کوشا بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر خانلری المشیری،عبد الرضا 1003
1357 پرویز صانعی جرائم هواپیمائی خاوریان رضایی، محمود رضا 511
1374 منوچهر خزانی قتل خطئی محض خدائیان ،ذبیح الله 561
1382 علی صفاری بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان خدابنده لو خان کندی، اصغر 967
1378 محمد علی اردبیلی مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران خدامی،سردار 293
1388 باقر شاملو اعتراض فوق العاده در امور کیفری خداوردیان، محمدرضا 1543
1351 سیروس عظیمی مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران خدائی، هوشنگ 337
1363 رضا نوربها بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران خسروی دهکردی،ناصر 147
1376 منوچهر خزانی بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا" کشنده در حقوق کیفری خلیل نژاد، علیرضا 181
1372 محمد علی اردبیلی نقد وبررسی ماده 139قانون تعزیزات خلیلیان بروجنی،حسن 253
1382 جعفر کوشا تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک خواجه نوری، یاسمن 980
1390 جعفر کوشا حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD خواجه نوری، یاسمن 1961
1379 رضا نوربها اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران خورشیدوند،عزت 678
1372 رضا نوربها حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو... خیری، علی 619
1382 رجبعلی گلدوست جویباری اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری دراج، بهزاد 983
1352 اسدالله کازرونی جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی داعی، عنایت 506
1351 ولی الله،انصاری نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم داور نیا،رحیم 281
1376 علی حسین نجفی ابرند آبادی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز دبستانی کرمانی، پوپک 638
1386 علی حسین نجفی ابرندآبادی تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل دبیرزاده ،الهه 1230
1353 اسدالله کازرونی حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد 39 تا 45 دبیری، فرهاد 610
1364 رضا نوربها بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان درتاج، عبدالرضا 148
1376 منوچهر خزانی ضرر و زیان ناشی از جرم درخشان نیا، حمید 664
1387 رجب گلدوست جویباری اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان درخشان، محمد رضا 1413
1381 رجبعلی گلدوست جویباری قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران  درستی، وحید 1024
1372 منوچهر خزانی بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران درودی، علی 165
1371 علی حسین نجفی ابرند آبادی پیشگیری از وقوع جرم در اسلام درودیان، مرتضی 305
1372 منوچهر خزانی شروع جرم در حقوق جزای ایران درویش، محمد تقی 870
1390 علی حسین نجفی ابرندآبادی نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل درویشی اکرمی، سهیلا 1857
1380 محمد علی اردبیلی اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان دشتی، داود 684
1380 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر دلاور ،جهانشاه 690
1381 رجبعلی گلدوست جویباری حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر دلاوری پاریزی، محسن 924
1386 رجبعلی گلدوست جویباری اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی     PHD دلیر ،حمید 1278
1372 منوچهر خزانی صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران دلیر ،حمید 649
1370 منوچهر خزانی ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی دوست طلب، غلامرضا 47
1391 محمد علی اردبیلی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی  دولتشاهی، آرش 2032
1386 رضا نوربها موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان دهدار زاده ،فاطمه 1219
1352 منوچهر خزانی نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 دهقانی، فریدون 269
بی تا اسدالله کازرونی ضابطین دادگستری و نظامی ذاکری ارمکی ، محمود 660
1358 ولی الله انصاری تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران  رازانی، بهمن 443
1385 رضا نوربها جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD راییجیان اصلی، مهرداد 1169
1379 علی حسین نجفی ابرندآبادی بزه دیده در فرآیند کیفری راییجیان اصلی، مهرداد 717
1388 حسین میرمحمد صادقی تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس  PHD رزمجو، حسین 1513
1372 منوچهر خزانی سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی رزم ساز، بابک 837
1362 منوچهر خزانی بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری رسایی، منوچهر 144
1386 علی صفاری موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران    PHD رست،علیرضا 1366
1378 منوچهر خزانی تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی 1378 رست،علیرضا 32
بی تا مهدی شهیدی احکام زنا در اسلام رستگاران، احمد علی 40
1381 محمد علی اردبیلی بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران رستگارده بیدی،صمد 896
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD رستمی، هادی 1985
1390 لمیاء رستمی تبریزی سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر رضوانی، سودابه 1785
1374 منوچهر خزانی حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رشاد تی ،جعفر 633
1386 علی صفاری پیشگیری از جرم در قرآن کریم     PHD رشادتی ،جعفر 1276
1375 رضا نوربها علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی) رضایی، علیرضا 596
1388 رجب گلدوست جویباری راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD رضایی، غلامحسین 1500
1388  نسرین مهرا مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان رضائیان، سمیرا 1571
1390 محمدعلی اردبیلی رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال رضوان دوست، امیر 1925
1377 جعفر کوشا سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی1375 رضوانی، نعمت 844
1378 محمد علی اردبیلی بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران رضوی، مهدی 209
1351 علی آزمایش استنطاق ( بازپرسی ) رفیعی طاری، حسن 5
1388 حسین میرمحمد صادقی چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس) رمضانی، علی اکبر 1426
1384 نسرین مهرا حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی رنجبران جوبه،قاسم 854
1391 نسرین مهرا قضایی شدن اجرای احکام کیفری رودسرابی، حسن 2084
1376 محمد علی اردبیلی جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق  کیفری ایران و انگلستان روشن قنبری، عطاء الله 528
1379 رضا نوربها بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 رهگشای، امیر حسین 735
1377 جعفر کوشا قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول رهنما زاده، ابراهیم 568
1390 رضا نوربها تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان ریاضی مبارکی، مهدی 1891
1382 رضا نوربها حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی ریواسی، محمود 962
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی خصوصی سازی عدالت کیفری PHD زارع مهرجویی، علی 2058
1389 جعفر کوشا تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD زارعی، محمدحسین 1756
1378 جعفر کوشا تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم  زارعی،موسی 217
1391 علی صفاری جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن زراعتی، رز 2114
1388 جعفر کوشا بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت  زاهدی، عبدالوحید 1493
1388 رجب گلدوست جویباری جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران زندی، روح ا... 1375
1350 جاوید صلاحی اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها زنده، محمد رحیم 4
1387 محمد علی اردبیلی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران زنگیوندی علی اکبری، شهلا 1290
1384 حسین میر محمد صادقی جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه زهروی، رضا 1059
1382 علی حسین نجفی ابرند آبادی بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی زینالی، حمزه 973
1374 رضا نوربها جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی زینلی،محمد رضا 525
1383 علی حسین نجفی ابرند آبادی فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی ساعد، محمد جعفر 1047
1389 رضا نوربها جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD  ساعد، محمد جعفر 1717
بی تا محمد علی اردبیلی تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران ساکی، علی 478
1389 نسرین مهرا نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان  PHD سبزواری نژاد، حجت 1690
1355 پرویز صانعی مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن سپه رام، رحیم 347
1350 جاوید صلاحی تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی سپهری، شاهرخ 402
1362 منوچهر خزانی تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران ستوده جهرمی، سروش 447
1376 محمد علی اردبیلی حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران سراجی کرمانی، مجید 636
1384 حسین میر محمد صادقی ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی سعادت، زهره 1083
1388 علی صفاری بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان سعیدی نژاد، یاسمن 1430
1362 منوچهر خزانی پرونده شخصیت سلامی، بهروز 303
1383 علی حسین نجفی ابرند آبادی تورم کیفری سلطانفر، غلامرضا 1019
1389 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی سلطانی فرد، حسین 1720
1373 رضا نوربها جرم هواپیما ربایی  سلمانپور، عباس 520
1386 علی صفاری جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران سلیمانپور شیری،علمدار 1211
1379 رضا نوربها نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود سلیمانی ،حسین 733
1353 منوچهر خزانی لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران سلیمانی سالم، ایرج 578
1374 محمد علی اردبیلی حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) سلیمی، مهدی 626
1384 علی حسین نجفی ابرند آبادی عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن سماواتی پیروز، امیر 1049
1388 نسرین مهرا ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان  PHD سماواتی پیروز، امیر 1576
1387 رضا نوربها مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه سودمند، مهدی 1389
1373 رضا نوربها قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه) سوری ،اصغر 559
1359 رضا نوربها قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم سوری ،فریدون 543
1384 حسین میر محمد صادقی دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری سیدزاده ثانی، مهدی 1084
1390 علی حسین نجفی ابرندآبادی بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD  سیدزاده ثانی، مهدی 1967
1382 باقر شاملو سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی شادان، منوچهر 977
1380 محمد هاشمی بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران  شاطریان، محمود 849
1369 رضا نوربها بررسی تحلیل ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی شاکری، ابو الحسن 152
1382 جعفر کوشا مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه شاملو احمدی، محمد حسین 989
1385 علی صفاری مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران .... شاهچراغی،سید حمید 1158
1387 نسرین مهرا بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان شاهرخ شهرکی، عبدالکریم 1400
1388 رجبعلی گلدوست جویباری اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی شاهرخی ساردو، صادق 1581
1354 سیروس عظیمی عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن شاهسار، محمد حسین 588
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها شاهیده، فرهاد 1994
1350 جاوید صلاحی نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران شایان، عباسعلی 261
1372 منوچهر خزانی طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران شجاع، سلطانعلی 671
1373 رضا نوربها جرم تخریب در حقوق جزای ایران شریعتی فرد،محمد 519
1387 نسرین مهرا حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان شریف رازی ، ژینوس 1402
1381 جعفر کوشا مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان  شریفی گرم ،ابراهیمدره 898
بی تا حسین ،میر محمد صادقی  پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی شریفی لرستانی،عبدالرسول 1131
1353 سعید حکمت تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم شریفی، حبیب الله 433
1383 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب شکاری شیرازی،علی 1000
1375 محمدعلی اردبیلی تجزیه و تحلیل مواد "216 و 217" قانون مجازات اسلامی شکری، شکوفه 481
1379 علی حسین نجفی ابرندآبادی جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران  شمسی اژیه، علیرضا 779
1376 محمدحسین میرمحمدصادقی بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 شهرامی، حسن 191
1376 محمدعلی اردبیلی بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی  شهریاری، مجید 186
1363 منوچهر خزانی مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری شهسواری، محمد جواد 351
1384 جعفر کوشا قاچاق انسان شیبانی، حسن 1072
بی تا محمد باهری بحث در جرائم عمدی و خطئی شیخ بهائی، رضا 115
1377 محمدعلی اردبیلی کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال ) شیرزادی فر، آرزو 573
1390 جعفر کوشا تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام شیری، زهرا 1907
1371 محمد علی اردبیلی سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام شیری، عباس 829
1385 علی حسین نجفی ابرندآبادی عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران)      PHD شیری، عباس 1142
1391 علی صفاری بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی صابری، راضیه 2068
1377 منوچهر خزانی نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران  صادقی، کاظم 259
1388 علی حسین نجفی ابرندآبادی انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی صادق نژاد نائینی، مجید 1469
1376 علی حسین نجفی ابرندآبادی جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران  صالحی ،وحید 527
1372 محمد علی اردبیلی تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران  صالحی،حسین 465
1386 محمد علی اردبیلی عنصر مادی جرم PHD صالحی،محمد خلیل 1226
1376 محمد علی اردبیلی سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران  صبری، نور محمد 842
1351 نسرین مهرا رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا) صبوری پور،مهدی 348
1378 محمد علی اردبیلی تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران  صحابی،منصور 99
1391 باقر شاملو بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان صمدی اوزن اوبه، رسول 1990
1385 جاوید صلاحی نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران ضیایی،علی اکبر 278
1381 علی حسین نجفی ابرندآبادی پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران طاهایی نژاد، علیرضا 922
1376 منوچهر خزانی رکن مادی قتل عمد طاهرخانی، افشین 773
1371 محمد علی اردبیلی شکنجه در قوانین ایران طاهری جبلی، محسن 868
1386 حسین میرمحمد صادقی مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان     PHD طاهری نسب، یزد الله 1275
1379 محمد علی اردبیلی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی طاهری نسب، یزد الله 430
1353 سیروس عظیمی شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم طباطبائی عدنانی، مسعود 859
1377 رجب گلدوست جویباری تحلیل عنصر خطای جزایی  طهماسبی، جواد 496
1387 حسین میر محمد صادقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی طهماسبی، جواد 1301
1354 اسدالله کازرونی عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع طیب زاده، عطاء الله 589
1384 نسرین مهرا بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان طیبی،هادی 1132
1376 منوچهر خزانی بررسی ربا در مقررات کیفری ایران طیرانیان، علیرضا 180
1378 رضا  نوربها مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران ظفری،محمد رضا 309
1388 حسین میرمحمد صادقی مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان عابد، رسول 1415
1374 محمد علی اردبیلی بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران عازمی صمیمی،رحمان 177
1387 نسرین مهرا توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD عالی پور، حسن 1391
1390 حسین میرمحمد صادقی مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی  عباسی، سجاد 1794
1379 رضا نوربها بررسی مواد 3و4 قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل عبداللهی، غلامحسین 214
1386 نسرین مهرا مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران   PHD  عبدالهی  ،اسماعیل 1190
1372 محمد علی اردبیلی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران  عبدالهی،اسماعیل 469
1389 باقر شاملو تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم عبد اللهی، افشین 1662
1391 محمدعلی اردبیلی ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی عبدالهی، معاذ 2017
1377 رجبعلی گلدوست جویباری جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران  عزیزی حبیب آبادی،اردوان    530
1376 جعفر کوشا معاونت در قتل عمد عسگری زاه،حمیدرضا 391
1378 جعفر کوشا بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند عطالو، صدریا 199
1377 رضا نوربها رابطه علیت در انواع قتل عطایی کلایی، پورعلی 736
1386 باقر شاملو حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی علوی، سید محمد هادی 1279
1374 رضا نوربها شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی) علی پناه، پرویز 875
1388 علی حسین نجفی ابرند آبادی نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم عمارتی نوش آبادی، محمد سالار 1486
1351 سعید حکمت نقش غرائز در ازدیاد جرائم عمیدی نوری، عفت 264
1378 علی حسین نجفی ابرند آبادی بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل عیسی زاده، قهرمان 676
بی تا رضا نوربها قتل شبه عمد در فقه اسلامی غفار پور،حسن 546
1377 رضا نوربها آدم ربایی در حقوق جزای ایران غفاری، همایون 87
1381 رضا نوربها ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران غلامی، محمد مهدی 927
بی تا رجبعلی گلدوست جویباری جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا غمناک، محمدرضا 1299
1386 محمد علی اردبیلی بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای  مصوب 2005 غنی کله لو، کیوان 1236
1379 علی حسین نجفی ابرند آبادی حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن) فاخری، سیمین دخت 880
1388 جعفر کوشا سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس فتحی، حمید رضا 1573
1370 رضا نوربها بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری فتحی، محمد جواد 155
1372 رضا نوربها بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار فخر بناب ،حسین  166
1350 جاوید صلاحی جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه فداکار ،علیرضا 500
1390 رجب گلدوست جویباری بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب فراصت، جعفر 1975
1386 مصطفی محقق داماد آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله فرامرزی ، موسی 1271
1387 محمد علی اردبیلی تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری   PHD فرج اللهی ،رضا 1373
1376 علی حسین نجفی ابرند آبادی بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه فرج اللهی ،رضا 182
1353 سیروس عظیمی بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش فرجامی ،اقدس 161
1363 رضا نوربها دعوی تصرف عدوانی فرزد، منیژه 706
1372 منوچهر خزانی علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه فرقانیها، حسین 594
1350 سعید حکمت عوامل روانی موثر در مجازات فرورد، علی اکبر 581
1386 علی حسین نجفی ابرند آبادی جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان فروغی نیک، رحیم 1249
1380 جعفر کوشا تسبیب در جنایات فرهاد وند،علی 786
1374 محمد علی اردبیلی مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران فرهادی مهر، محمد کریم 382
1389 علی حسین نجفی ابرند ابادی صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف فرهمند، مجتبی 1630
1389 نسرین مهرا مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان فروتن، مصطفی 1614
1378 رضا نوربها محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی فلاحی، بهروز 284
1356 دکتر کازرونی جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران  فیاض مقدم، عباس 509
1354 پرویز صانعی حق دفاع متهم فیروز منش، منصور 608
1357 ابراهیم پاد سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر فیروزفر،سیف الله 826
1363 منوچهر خزانی تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران فیض بخش گیلانی،طاهره فائزه 448
1354 پرویز صانعی جهل به قانون قائم  ،غلامحسین 508
1385 محمد علی اردبیلی کودک آزاری والدین قاسمی ، صدیقه 1205
1381 علی حسین نجفی ابرندآبادی پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر قاسمی سیانی، احمد 697
1376 محمد علی اردبیلی نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه قاسمی، احمد 255
1371 محمد علی اردبیلی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران قاسمی،ناصر 52
1350 جعفرنیاکی مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه قاضی سعیدی،محمد 324
1381 جاوید صلاحی تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران قبادیان ،حسین 412
1389 نسرین مهرا تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس قدیری بهرام ابادی،رشید 1642
1386 حسین میر محمد صادقی قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس   PHD قرجه لو ،علیرضا 1233
1382 محمد حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه  قرجه لو ،علیرضا 990
1381 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب) قرشی زاده،میرناصر 694
1387 جعفر کوشا بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان قریشی، فاطمه السادات 1274
1389 باقر شاملو سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه) قطبی راوندی، مصطفی 1790
1376 علی حسین نجفی ابرندآبادی حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز قناد، فاطمه 637
1386 علی حسین نجفی ابرندآبادی ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی        PHD قناد، فاطمه 655
1381 جعفرکوشا اصل برائت و اماره جرمیت قنبری، حمیرا 907
1373 محمد علی اردبیلی حمایت کیفری از محیط زیست قوام،میر عظیم 623
1371 منوچهر خزانی معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران قهرمانی، علی 362
1375 رضا نوربها روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی قیاسی، جلال الدین 770
1352 سیروس عظیمی روان شناسی در خدمت حقوق جزا قیامت، محمد حسین 758
1350 جاوید صلاحی جرائم و مجازاتهای مالیاتی 50 سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد  کاردار، امیر 503
1389 نسرین مهرا ماهیت حقوقی - سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD  کارگری، نوروز 1647
1384 محمد حسین میر محمد صادقی بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی کارگری، نوروز 1052
1390 لمیاء رستمی تبریزی بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده کاروند، مهدی 1981
1372 محمد علی اردبیلی سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان کاشانی مهر، علی اکبر 832
1389 باقر شاملو تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD کاظمی، قباد 1718
1388 علی صفاری قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه کاظمی جویباری، مهدی 1521
1378 منوچهر خزانی فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران کاظمی رودسری، زهرا 398
1350 علی آزمایش دفاع مشروع کاملی، محمد صالح 700
1374 رضا نوربها حمایت کیفری از آثار مذهبی ،ملی وتاریخی کامیار ،غلامرضا 632
1389 حسین میر محمد صادقی الزامات کیفری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد( مریدا) کرباسی نجف آبادی، زینب 1723
1373 منوچهر خزانی تخریب اموال دولتی کرد، حمیدرضا 473
1378 محمد علی اردبیلی حقوق جزا در آینه سنت ومدرنیته کرمی، قاسم 647
1363 منوچهر خزانی برسی تئوری وعملی ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری کریمی فر، علی 146
1352 سیروس عظیمی احکام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب کشاورز، بهمن 35
1377 علی حسین نجفی ابرند آبادی  بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیندکیفری،درحقوق ایران، انگلستان وولز کشفی، سعید 197
1377 جعفر کوشا بررسی جرائم مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375) کشکولی، علی 193
1389 رحیم نوبهار اصل قضایی بودن مجازات ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی کشوری، علی 1716
1384 نسرین مهرا قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی با رویکرد به حقوق  کشوری باغان،سعید  1123
1388 عبدا.. شمس جرایم بدون بزه دیده و جایگاه آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه کلانتری خاندانی، الهام 1511
1370 رضا نوربها تحلیلی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران ومطالعه تطبیقی آن با کلانتری درون کلاه،کیومرث 457
1387 محمد علی اردبیلی بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD کوشکی ، غلامحسن 1379
1377 منوچهر خزانی جرم توقیف و حبس توسط افرادی عادی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) کهریزی،غلامحسین 531
1352 جاوید صلاحی بررسی تحلیلی عمد وخطا وانتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی کیان زاده، محمد امین 125
1380 رضا نوربها عفو در حقوق کیفری ایران کیانی جویباری، سحر 699
1351 سعید حکمت حمورابی وپاره ای از قوانین وی کیخسروی مقدم، باقر 607
1391 نسرین مهرا بیماری مجرم و تاثیر آن بر اجرای کیفر( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان) گرامی، حسین 2016
1351 محمد باهری تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی وعمومی ایران گرامی، محمود 421
1370 محمدعلی اردبیلی تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری حقوق جزای ایران گلباز، جعفر 458
1389 جعفر کوشا سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق و جرایم گمرکی PHD گل پرور، حسن 1748
1368 ابوالقاسم گرجی  محاربه وافساد فی الارض گلدوست جویباری،رجبعلی 373
1353 جاوید صلاحی اقرار در حقوق کیفری گلستانه، ولی الله علاء الدین 26
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی مطالعه پیمان بین المللی حقوق کودک از منظر جرم شناسی کاربردی لکی، زینب 2116
1385 باقر شاملو بررسی انتشار جریان دادرسی در حقوق تطبیقی ایران وانگلیس محبی ،علی  1195
1389 علی صفاری تحلیل و نقد نظریه تعامل گرایی و آثار آن در جرم شناسی محتشمی، ندا 1709
1369 منوچهر خزائی سرقت مستوجب حد در حقوق کیفری ایران محقق ،عبدالایمان 833
1378 محمدعلی اردبیلی نظم عمومی در حقوق کیفری محمد زاده،رضا 683
1372 رضا نور بها تاثیر اضطرار در مسئولیت کیفری محمد نژاد،ناصر 464
1378 رضا نور بها جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای  محمد نژاد ،محبوب 534
1372 علی حسین،نجفی ابرندآبادی علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در ارتکاب جرم محمدنژاد قادیکلایی،پرویز 593
1388 رجبعلی گلدوست جویباری تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم در مرحله تحقیقات مقدماتی محمدی، اعظم 1466
1381 حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان محمدی ،حسن 693
1383 جعفر کوشا حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان محصولات صنعتی در ایران  محمدی، شهرام 996
1389 علی صفاری جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه: مبانی و مصادیق PHD محمدی، شهرام 1783
1380 رضا نوربها نقش عرف در نظام جزائی ایران محمدی،علی 689
1391 لمیاء رستمی تبریزی پیش بینی ارتکاب جرم محمدی، مجتبی 2014
1381 جعفر کوشا بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران ،فرانسه وانگلستان محمدیان،سجاد  994
1382 رضا نور بها سیاست جنایی ایران در زمینه مجازات زندان باتوجه به تحولات حقوق جزا محمودی ،زهرا 978
1376 محمد آشوری  سازمان ملل وجرایم فراملی       (اهدائی دانشگاه آزاد) محمودی صهبا،نوید 839
1390 رحیم نوبهاروحسین میرمحمدصادقی بازتاب فرض برائت در آراء کیفری دیوان اروپایی حقوق بشر مدی، بهنام 1797
1384 رجبعلی گلدوست جویباری جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا مراد نژادی،یوسف 1089
1388 علی صفاری  بررسی آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقد امات تآمینی و تربیتی کشور در پرتو اسناد حقوق بشر مرادی حقگو ،رعنا  1531
1384 باقر شاملو سیاست جنایی ایران در زمینه اعنال منافی عفت مرادی گر صدفی،تورج 1061
1386 نسرین مهرا بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران وانگلیس مرغوب، مهدیه 1173
1386 پرویز ساورایی پیمان نامه جهانی کنترل دخانیات و قانونگذاری جاری کشور در زمینه دخانیات مسجدی ، فرهاد 1270
1371 جعفر کوشا بررسی نحوه اجرای حدود در محاکم قضایی ایران مسعودی فر، رضا 920
1380 جعفر کوشا مبانی مکانیزم نظام کیفری ادیان ابراهیمی مطهری فر، امیر 747
1362 رضا نوربها تجاوز کارمندان دولت به حقوق عمومی وخصوصی به مناسبت شغل ووظیفه مظفری، مرتضی 445
بی تا ابراهیم پاد ضرب و جرح عمدی در حقوق جزای ایران مظفری، مرتضی 661
1378 محمد علی اردبیلی بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری معانی ،جعفر 206
1351 جاوید صلاحی عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران معینی، بهاءالدین 583
1357 محمد علی معتمد مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران مقتدرنژاد، محمد 349
1373 محمد علی اردبیلی بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب 26 /8 /69 ملک پور، مرتضی 174
1373 محمد علی اردبیلی خیانت و جاسوسی در حقوق کیفری ایران ملک زاده، حیدر 374
1388 نسرین مهرا مجازاتهای اجتماعی در حقوق کیفری ایران و انگلستان ملکوتی، نصیر 1503
1375 محمد علی اردبیلی اصل برائت ومبانی فقهی آن ملکی، رضا 74
1370 محمد علی اردبیلی بررسی وتحلیل مجازات در جرائم خطئی منصور آبادی، عباس 153
1389 حسن میرمحمد صادقی حمایت از شهود و بزه دیدگان در دادگاه های کیفری بین المللی موردی و دادگاه کیفری بین المللی دائمی....  منصوری، گوهر الشریعه 1667
1389 علی حسین نجفی ابرندآبادی بررسی حقوقی -جرم شناختی ماده 48 مکرر ق.م.ا. منوچهری نایینی، غزاله 1584
1376 محمد علی اردبیلی تحلیل وبررسی قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 3 /8 /67) وشناخت برخی موبدی، احمد 486
1386 علی صفاری بررسی تحلیلی واکنش های محدود کننده ی آزادی موحدی ،محبوبه 1216
بی تا جعفر کوشا بررسی جرم هتک حرمت منزل در حقوق کیفری ایران موسوی ،جواد 722
1378 مصطفی محقق داماد جرم اهانت به مقدسات مذهبی موسوی کسائی، کمال الدین 533
1388 رجب گلدوست جویباری بررسی تطبیقی نحوه رسیدگی به جرایم در دادرسی ملی و دادگاه کیفری بین المللی  موسوی قادیکلایی، الهام 1574
1380 حسین میر محمد صادقی تطهیر در آمدهای ناشی از جرم موسوی مقدم، محمد 795
1384 رضا نوربها حمایت کیفری از حقوق مولفان و مصنفان و صاحبان آثار هنری موصلانی شیرمرد، فرهاد 2005
1363 منوچهر خزائی بزه خیانت در امانت مومنی، نسرین 145
1352 پرویز صانعی بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین ورویه های قضایی ایران مهاجرانی، اکبر 114
1354 پرویز صانعی مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی مهاجریان،عباس 343
1390 حسین میرمحمد صادقی بررسی عمل نوعا کشنده در حقوق جزای ایران در پرتو موازین پزشکی مهبودی، عبدالرحیم 1918
1372 محمد علی اردبیلی حقوق زندانیان در ایران مهدوی، حمید 621
1377 منوچهر خزائی رکن مادی کلاه برداری در حقوق جزای ایران مهدی پور، کاظم 774
1389 رجب گلدوست جویباری حبس ناشی از محکومیت های مالی در حقوق ایران و اسناد بین المللی مهدی پورنجف آبادی، سعید 1776
1351 جاوید صلاحی شناخت عوامل جرم زا در کودکان و بیلان دادگاه های اطفال ایران مهران، ناصر 851
1350 سعید حکمت علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم مهرزاد، ایرج 586
1372 رضا نور بها توهین و افترا و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران  میر فردی، قدرت الله 467
1352 جاوید صلاحی تحقیق در باره جرایم جنگ میرپوریان،سیدمرتضی 427
1387 حسین نجفی ابرند آبادی بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران واسناد بین المللی میرزایی ، مریم 1348
84-85 جعفر کوشا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ورویکرد های نوین        PHD میلانی ، علیرضا 1108
1371 محمد آشوری جرائم اطفال حوزه قضایی قم  میهن پی، حسن 516
1391 علی صفاری نقش سازمان بهزیستی و عملکرد آن در پیشگیری از جرم نادری، پگاه 2080
1353 منوچهر خزائی تاثیر مواد مخدر در بزه کاری و طرق جلوگیری از آن  نادریان، علی اکبر 450
1351 جاوید صلاحی نقش تربیت و وراثت در بزه کاری کودک ناصری مقدم، امان الله 262
1390 علی صفاری نقش حسابگری در پیشگیری کیفری از جرایم اقتصادی ناظریان، حسین 1894
1351 انصاری گواهی از نظر پلیس علمی نبوی، محمد ابراهیم 572
1371 رضا نوربها جرائم مطبوعاتی نجفی جوزانی، احمد رضا 517
1382 محمد علی اردبیلی بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان نجفی، قربانعلی 966
1353 جاوید صلاحی اثر اختلالات روانی در بزه کاری ندیمی، مصطفی 25
1389 جعفر کوشا سیاست جنایی - تقنینی ایران در قبال شرکت های بازاریابی شبکه ای نظام زاده اژیه، مهرداد 1751
1387 رضا نوربها حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی     PHD نوبهار، رحیم 1285
1391 حسین میرمحمد صادقی تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان نوبهاری طهرانی، علیرضا 2112
1378 علی حسین نجفی ابرند آبادی پوشش غیر مجاز در نظام کیفری ایران نورزاد، مجتبی 306
1388 باقر شاملو مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرایم اقتصادی PHD نورزاد، مجتبی 1473
1383 علی صفاری بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن  نیازپور، امیرحسین 1020
1389 رجب گلدوست جویباری توافقی شدن آیین دادرسی کیفری PHD نیازپور، امیرحسین 1659
1383 علی صفاری کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران نیکفر، حمید رضا 1022
1354 اسدالله کازرونی مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزایی سابق و لاحق واعظی، ابو الفضل 342
1390 رجب گلدوست جویباری بررسی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفری ایران هادی زاده، رضا 1796
1377 رضا نوربها حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی هادی نجف آبادی،عبدالرسول 641
1373 منوچهر خزانی سقوط دعوی عمومی (در حقوق کیفری ایران) هاشمی ، سیدعباس 835
بی تا جعفر کوشا بررسی تطبیقی اهم اهداف مجازاتها در حقوق عرفی و اسلام هاشمیان، عباس 883
1383 محمد علی اردبیلی تحولات حقوقی جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی هدایت کلان، یحیی 1010
1362 مهدی شهیدی جرائم محاربه و افساد فی الارض همایونفر، میر جلال الدین 514
1391 محمد علی اردبیلی رویکرد نوین بر شناسایی جرم سیاسی همتی، اکبر 2031
1357 اسدالله کازرونی تعلیق اجرای مجازات همتیان بروجنی، عفت 441
1371 محمد علی اردبیلی تحلیل و بررسی ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد 1368 هنزکیان، مرتضی 461
1383 محمد علی اردبیلی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی  یزدی نظری نژاد،محمد 1163
1385 نسرین مهرا حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان یکرنگی، محمد 1138
1390 نسرین مهرا توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران PHD یکرنگی، محمد 1795
1391 باقر شاملو نقش آزادی در تحول حقوق کیفری یوسفی سردهی، محمد 2021
1388 محمد علی اردبیلی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه  PHD یوسفیان شوره دلی، بهنام 1425


منبع : dad-law[dot]blogfa[dot]com[slash]post-4468[dot]aspx

وبلاگ تخصصي حقوق ايران, دانستنیها تاریخ وجغرافیایی , شهر خودرو لیست قیمت روز , ایران, هواشناسی ایران پیش بینی بارش , ایران جنگل جیغ, دانستنیها تاریخ وجغرافیایی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات