تبلیغات

ارزیابی فناوریجداول ارزشیابی کتاب کار وفناوری هفتم

            ارزشیابی درس کار وفناوری هفتم مبتنی برروش پروژه

عنوان پودمان به کاررفته درپروژه

نمره

ضریب

حاصل

محاسبه نمره هرنیم سال

نوآوری وفناوری

20

2

40

 

نمره نیمسال اول:

20=20÷400

کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات

20

1

20

جستجووجمع آوری اطلاعات

20

2

40

مستندسازی

20

2

40

نقشه کشی

20

2

40

کسب وکار

20

1

20

کارباچوب

20

2

40

بازارچه / پروژه

20

8

160

جمع نمرات درنیم سال اول باضریب

400

پودمان های نیم سال اول

20

2

40

 

نمره نیمسال دوم:

20=20÷400

پرورش ونگهداری گیاهان

20

2

40

اشتراک گذاری اطلاعات

20

2

40

خوراک

20

2

40

پوشاک

20

2

40

بازارچه وپروژه

20

10

200

جمع نمرات درنیم سال دوم باضریب

400                  گروه آموزشی کار وفناوری استان چهارمحال وبختیاری


ارزشیابی درس کار وفناوری هفتم مبتنی برروش پودمان

عنوان پودمان

نمره

ضریب

حاصل

محاسبه نمره هرنیم سال

نوآوری وفناوری

20

3

60

 

نمره نیمسال اول:

20=20÷400

کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات

20

2

40

جستجووجمع آوری اطلاعات

20

3

60

مستندسازی

20

3

60

نقشه کشی

20

3

60

کسب وکار

20

3

60

کارباچوب

20

3

60

جمع نمرات درنیم سال اول باضریب

400

پرورش ونگهداری گیاهان

20

4

80

نمره نیمسال دوم:

20=20÷400

اشتراک گذاری اطلاعات

20

4

80

خوراک

20

4

80

پوشاک

20

4

80

بازارچه وپروژه

20

4

80

جمع نمرات درنیم سال دوم باضریب

400

تذکر:-این روش تا فراهم آمدن امکانات وشرایط کامل

حداکثر به مدت 2سال از اجرای اولیه می تواند به کار گرفته شود.

-نمره درس از میانگین نمره نیمسال اول ودوم به دست می آید.

گروه آموزشی کار وفناوری استان چهارمحال وبختیاریمنبع : herfevafanostan[dot]blogfa[dot]com[slash]post-255[dot]aspx

پیک کار و فناوری جداول , ارزیابی حسابرسان فناوری اطلاعات, کار و فناوری هرمزگان شیوه , پیک کار و فناوری ارزشیابی, ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 , کار و فناوری ارزشیابی در آموزش , ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات