تبلیغات

ارزیابی فناوری سلامت htaارزشیابی اقتصادی در مطالعات ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

چارچوب مطالعه ارزشیابی اقتصادی :

تحلیل اقتصادی  مناسب نیاز به یک چارچوب تحلیل دارد که جنبه های زیر را معرفی نماید:

جمعیت هدف        جمعیت یا گروه بیماران که هدف مداخله هستند

مداخله                فناوری مورد مطالعه

مورد مقایسه          فناوری جایگزین که فناوری با آن مقایسه می شوند (که معمولا شامل فناوری  یا مداخلات کنونی یا عدم اصتفاده از فناوری در نظر گرفته می شود )

نتایج                   نتایج مثبت یا منفی سلامت در تحلیل

چارچوب زمانی       زمانی که هزینه ها و نتایج ارزیابی می شوند.

دیدگاه                از چه دیدگاهی هزینه ها و نتایج ارزیابی می شوند .

متدولوژی:

در جدول زیر چهار نوع اصل ارزیابی اقتصادی که می تواند بحشی از HTA باشد نشان داده شده است . تفاوت بین آنها به چگونگی اندازه گیری و ارزش گذاری نتیجه های سلامت بشتگی دارد . این انتخاب بین انواع مختلف تحلیل های اقتصادی برای پاسخ به سوالات خاص بستگی به هدف ارزیابی اقتصادی،.دسترسی به داده های ویژه و گایدلاین های ارزیابی اقتصادی دارد .

انواع تحلیل اقتصادی

چه زمانی نوع خاصی از تحلیل انتخاب می شود ؟

ارزش گذای هزینه

ارزش گذاری نتایج

سوالی که پاسخ داده می شود

تحلیل کمینه سازی هزینه

زمانی که فناوری های مورد مقایسه به طور مساوی موثرند و تنها لازم است داده های هزینه جمع آوری شود

واحد پولی

هیچ

کدام مداخله ارزانتراست

تحلیل هزینه اثربخشی

1-                  زمانی که فعالیتها با اهداف مشابه و اندازه اثربخشی یکسان مورد مقایسه قرار می گیرند .

2-      وقتی اثربخشی فناوریهای مورد مقایسه متفاوت است یعنی تفاوت در هزینه در مقابل تفاوت در اثربخشی باید سنجیده شود .

 

واحد پولی

واحدهای طبیعی (مثل سالهای زندگی به دست مده ، سالهای ذخیره شده با ناوانی یا میزان کاهش فشارخون)

هزینه افزایشی مداخله برای هر واحد اضافی درمقایسه با بهترین راهکار چیست؟

تحلیل هزینه مطلوبیت

1-      زمانی که کیفیت مرتبط با سلامت یک نتیجه مهم است

2-      زمانی که فعالیتهای سراسر بخش سلامت مورد مقایسه قرار می گیرند

واحد پولی

QALY , HYEs

مثل هزینه اثربخشی

تحلیل هزینه منفعت

1-      زمانی که تاثیرات غیر سلامت نیز مهم هستند مانند خود فرایند درمان یا مطلوبیت اطلاعات

2-      زمانی که تنها یک تکنولوژی ارزیابی می شود .

3-      زمانی که زندگی ها در واحدهای پولی باید ارزش گذاری شوند .

4-      زمانی که فعالیتهای جامعه باید مورد مقایسه قرار گیرند .

واحد پولی

واحد پولی

کدام فعالیت از نظر جامعه اقتصادی تر است؟

 

ایده اساسی پشت ارزشیابی اقتصادی ارتقای کارایی تخصیصی در بهداشت و درمان است یعنی دادن منابع دردسترس سلامت جامعه را بهینه سازد .

دیدگاه :

دیدگاه ارزشیابی اقتصادی یک عنصر کلیلدی  است که مشخص می کند کدام هزینه و نتایج باید در تحلیل قرار بگیرند . مثلا اقامت کوتاه در بیمارستان ممکن است از دیدگاه بیمارستان اثربخش باشد اما اگر هزینه های مراقبت در خانه را افزایش دهد شاید برای جامعه هزینه بر باشد . در شرایط ایده آل ارزیابی اقتصادی با وسیع ترین دیدگاه ممکن انجام می شود . یک دیدگاه بسیار قابل درک ، دیدگاه اجتماعی است و تمام هزینه ها و نتایج مربوط به فناوری باید شناسایی ، اندزه گیری و ارزش گذاری شوند .

مهم نیست که این هزینه ها و نتایج کاهش یابد . سایر دیدگاه های ممکن دیدگاه بخش بهداشت و دمان ، دیدگاه پرداخت کندگان شخص ثالث ، دیدگاه بیمارستان یا دیدگاه بیماران می باشد . دیدگاه انتخابی نهایتا بستگی به هدف ارزیابی اقتثصادی دارد . اگر هدف اطلع رسانی تحصیص اعتبار باشد دیدگاه اجتماعی باید اتخاذ شود برای HTA  بیمارستانی دیدگاه بیمارستان ممکن است مناسب تر باشد .

هزینه ها :

فرایند هزینه یابی می تواند به سه مرحله تقسیم شود : شناسایی ، اندازه گیری و ارزش گذاری منابع مورد استفاده . ابتدای فرایند منابه مربوط باید شناسایی شوند و سپس حجم یا تعداد واحدهای منابع استفاده شده باید انداره گیری و در نهایت این اندازه های باید ارزش گذاری شوند .

هزینه های مستقیم تمام هزینه هایی هستند که به طور مستقیم به بیماری یا فناوری مرتبط می باشند . آنها شامل هزینه هایی هستند که در داخل بخش بهداشت و درمان(مثلا مواد ؛ تجعیزات ، کارکنان ، آزمایش ها و .. هزینه های  مستقیم بهداشت و درمان ) به اضافه ی خارج از این بخش (مانند انتقال بیمار  ، هزینه های مستقیم غیربهداشت و درمان)  ایجاد می شوند .

هزینه های غیرمستقیم شامل غیبت موقت بیمار از کار به دلیل بیماری ، کاهش توانیی کارکردن به دلیل بیماری یا ناتوانی یا از دست دادن تولید به دلیل مرگ زودرس می باشد .

از دست دادن تولید می تواند به دو روش ( سرمایه انسانی ) یا ( روش هزینه اصطکاک) اندازه گیری شود . ز دست دادن تولید اکثرا به طور مجزا گزارش می شوند و در هزینه های تخمین زده شده در هزیه اثربخشی افزایشی یا میزان هزینه مطلوبیت ادعام نمی شود . ارزش گذاری آن تنها در شرایطی که مرتبط باشد ، انجام می گیرد . مفه.وم از دست دادن تولید تباید با انتقال پرداخت مانند سود بیماری اشتباه شود (lost production vs. transfer payment  )

واحدهای فیزیکی یا اندازه های منابع استفاده شده باید به طور محزا از واحدهای هزینه ی منابع گزارش شود تا به تصمیم گیرندگان اجازه دهد کاربرد منابع استفاده شده را در مجموعه خود تخمین بزنند . به علاوه پیشنهاد می شود هزینه های مستقیم نیر از هزینه های غیر مستقیم به طور مجزا گزارش شوند .

نتایج :

نتایج سلامت یک مداخله می تواند با واجدهای طبیعی سلامت (مانند مرگ ، سارهای زندگی به دست آمده (LYG) ، ارزش گذاری شرایط سلامت یا مطلوبیت و یا واحدهای پولی محاسبه شود .

اگر مداخله هردو بعد طول و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، یک اندازه ی تریکبی مانند QALY یا معادل سالهای باسلامت (HYE) باید استفاده شود . رویکرد QALY و رویکردهای مشابه در تحلیل سیاست گذاری و برنامه های تصمیم گیری مفید هستند زیرا آنها عمومی بوده و در نتیجه امکان مقایسه گسترده بین مداخلات و بیماری ها را می دهد . آنها می توانند اساسا برای هر جمعیتی ، با هر بیماری و هر مداخله ای تحمین زده شوند و می توانند با فرض اینکه مطالعات از متدولوژی یکسان استفاده می کنند ، برای مقایسه برنامه های مختلف به کار روند . کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) به جنبه های کیفیت زندگی که با سلامت مرتبط می باشد ، برمی گردد . ابزارهای متقاوتی برای اندازه گیری HRQoL وجود دارد و هیچ اندازه واحدی که به عنوان استاندارد طلایی پذیرفته شده باشد ، وجود ندارد . اندازه نتایج بیمار از اندازه های سنتی مرگ میر و ابتلا گرفته تا جنبه های فیزکی ، اجتماعی و احساسی که برای رفاه فردی مهم بوده اند می توانند با استفاده از ابزارهای خاص بیماری ، یا ابزارهای عمومی با مبتنی بر ترجیحات ، ارزیابی شوند .درهرحال برای ارزیابی اقتصادی حداقل یک اندازه شاخص مورد نیاز می باشد . برای اینکه قادر به مقایسه بیماری های مختلف باشیم ، یک انداره عمومی می تواند استفاده شود .

میزان هزینه اثربخشی افزایشی (ICER) :

برای اینکه قادر به نتیجه گیری اینکه کدام تکنولوژی های سلامت هزینه اثربخشی هست ، باشیم هزینه کل و اثربخشی دو فناوری باد مورد مقایسه قرار گیرد . که این مقایسه هملنطور که در ماتریکس زیر نشان داده شده است منجر به 9 شرایط متفاوت می شود .

فناوری جدید درمقابل فنوری قدیمی

تاثیر کمتر EnEo

هزینه کمتر CnCo

3-حفظ فناوری قدیم قدیم بر جدید غالب

6-حفظ فناوری قدیم قدیم بر جدید غالب

9-بدون تصمیم گیری واضح .

 

در شرایطی که در قسمت 1 و 9 می باشد تحلیل افزایشی نیازمی باشد . برای این منظور یک میزان هزینه اثربخشی افرایشی (ICER) محاسبه می شود .  این مزان در زمانی به کار می رود که مداخلات نتایج و هزینه های متفاوتی دارند . ICER نشان می دهد که هزیه به دست آوردن یک واحد اضافی از سود سلامت از یک مداخله به مداخله دیگر چقدر است . مداخله جدید هزینه اثربخش است اگر جامعه تایل به پرداخت برای سود اضافی را داشته باشند (بخش 9) یا جامعه ترجیح  می دهد با مداخله مورد مقایسه(قدیمی) با اثربخشی کمتر ، در پول صرفه جویی کند . (بخش1)

آستانه هزینه ثربخشی و رویکرد سود خالص :

وقتی یک مداخله هزینه اثربخش است به ارتباط آن با حداکثر تمایل به پرداخت برای یک واجد از نتیجه یا به قول معروف آستانه ICER بستگی دارد . اگر هزینه اثربخشی افزایشی مداخله کمتر از آستانه باشد مداخله هزینه اثربخش شناخته می شود . اگر بالاتر از آستانه ICER باشد مداخله هزینه اثربخش نیست و تخصیص اعتبار این مداخله منجر به افزایش کارایی نخواهد شد .

به نظر می رسد ICER یک روش بسیار رایج باشد اما این میزان ایده ای درمورد اندازه یا مقیاس مداخله ارائه نمی دند . رویکرد سود خالص راهکاری است که میزان ارزش پول را خلاصه می کند . سود خالص مالی (NMB) و سود خالص سلامت (NHB) برای فادق امدن با مشکل میزان هزینه اثربخشی استفاده می شود . هر دو میزان های NMB و NHB به عنوان آستانه میزان هزینه اثربخشی عمل می کنند .

مدل سازی:

دلایل متعددی برای انجام ارزیابی اقتصادی همراه با مدل سازی وجود دارد . مثلا در یک شرایط که داده های اقتصادی و بالینی از دست رفته با وقتی نیاز به تعمیم داده های بالینی در کوتاه مدت تا بلند مدت وجود دارد . درخت تصمیم گیری و مدل مارکوف به طور مداوم استفاده می شوند .

تحلیل حساسیت :

ارزشیابی اقتصادی معمولا مبتنی بر تخمین متغیر های است که با یک توزیع خاص ، مشخص شده اند در کنار پارامترهای عدم اطمینان ، ارزیابی اقتصادی و به طور بسیار ویژه تر مدل های اقتصادی مبتنی بر مفروضات درارتباط با پارمترهای عدم اطمینان می باشند . مهم است که این عدم اطمینان در محاسبات ارزیابی درنظر گرفته شوند چه با پارامترها و چه با مدلهای عدم قطعیت . تحلیل حساسیت به تصمیم گیرندگان نشان خواهد داد چقدر نتایج تحلیل اقتصدی قدرت دارد . تحلیل های حساسیت قطعی و احتمالی باید همیشه بخشی از تحلیل اقتصادی باشد . به خصوص در مدل  های اقتصادی بری اینکه تحلیل حسیاسیت کامل برای تمام ورودی های مدل عدم قطعیت جهت تشخیص تاثیر بر روی نتایج انجام شود  ، اهمیت زیادی دارد .

تنزیل:

هزینه و نتایجی که در تحلیل اقتصادی  در آینده اتفاق می آفتد باید تنزیل شود . تنریل یا محاسبه ارزش کنونی هزینه های آینده و نتایج آن مقایسه فناوری های سلامت در تحلیل اقتصادی را ممکن می سازد . تنزیل نباید با تورم اشتباه شود .

قابلیت تعمیم به سایر کشورها مطلوبیت منابع و ناصر واحد هزینه :

هزینه های فناوری به طور کلی قابل تعمیم از یک کشور به کشور دیگر نیست . درهرحال قابلیت تعمیم عناصر فردی داده ها متفاوت است . جدول 3 شامل ارزیابی های ما درمورد قابلیت تعمیم هر عنصر می باشد . هرچند مطلوبیت منابع و عناصر واحد هزینه تنها بهطور بخشی قابل تعمیم به سایر کشورها هیتند یا اصلا قابل تعمیم  نیستند ، تمام آنها به عنوان بخشی از ارزیابی اقتصادی ضروری می باشند . ارتباط ارزیابی اقتصادی نمی تواند بدون اطلاعات این عناصر مورد قضاوت قرار گیرد . به علاوه داده های انواع و میزان منابع استفاده شده در یک کشور معمولا اطلاعات باارزشی برای پژوهش HTA در سایر کشورها دارند .

ارزیابی عناصر :

هزینه ها و حیطه ارزیابی اقتصادی شامل پنج موضوع می شود : استفاده از منابع ، واحد هزینه ها ، هزینه های غیرمستقیم ، نتایج و هزینه اثربخشی فناوری . در هر موضوع یک تا دو مساله وجود دارد .

جدول زیر فهرستی از عناصری است که در ارزیابی اقتصادی به طور خاص وجود دارند . علاوه بر عناصری که در ارزیابی اقتصادی کاربرد زیاد دارند یک یا چند عنصر از حیطه اثربخشی و ایمنی برای مشخص کردن نتایج مثبت و منفی سلامت در تحلیل اقتصادی نیز وجود دارند . تنها استثنا در این مورد زمانی هست که اثربخشی و ایمنی برای فناوری های مورد مقایسه برابر باشد که در این شرایط از تحلیل کمینه سازی هزینه استفاده می کنیم .

حیطه

موضوع

مساله

شفاف سازی

درجه اهمیت

1=انتخابی

2=مهم

3=حیاتی

قابلیت تعمیم

1=خیر

2=بخشی

3=کامل

مرجع

ارتباط

هزینه ها و ارزیابی اقتصادی

استفاده از منابع

چه نوع از منابع هنگام ارائه ارزیابی فناوری استفاده می شود ؟

برای انجام ارزیابی اقتصادی تمام انواع منابع مصرفی باید شناسایی شوند . دیدگاه مطالعه مشخص می کند که کدام نوعه از منابع باید شناسایی شوند . دیدگاه اجتماعی منجر به شناختن تمام انواع منابع مصرفی بدون توجه به اینکه چه کسی ان را می پردازد می گردد . اگر دیدگاه بخش بهداشت و درمان باشد منابع مصرفی بیمار نمی تواند مناسب باشد . 

3

2

Guidelines for economic evaluation of Health Technologies: Canada, 3rd edition, 2006, Guidelines for Pharmacoeconomic Evaluations in Belgium, 2008

 

 

هزینه ها و ارزیابی اقتصادی

 

چه مقدار از منابع هنگام ارائه ارزیابی فناوری استفاده می شود ؟

برای تمام انواع منابع مصرفی مقدار منابع استفاده شده هنگام ارائه ارزیابی فنوری باید اندازه گیری شود .

3

2

Guidelines for economic evaluation of Health Technologies: Canada, 3rd edition, 2006,

 

 

هزینه ها و ارزیابی اقتصادی

واحد هزینه

واحد هزینه های منابع مصرفی در ارائه ارزیابی فناوری چیست؟

به طور ایده آل تخمین های واحد هزینه باید هزینه فرصت باشد . اگر هزینه فرصت فهمیده شود باید سود سلامتی که با فناوری به دست می آید ، محاسبه شود اما درهرحال این مقدار نمی تواند محاسبه شود زیرا منابع مثلا نیروی انسانی در فناوری جدید استفاده می شود . قیمت های بازار به عنوان تقریبی از هزینه فرصت گاهی به کار می رود .

3

1

Guidelines for economic evaluation of Health Technologies: Canada, 3rd edition, 2006, Guidelines for Pharmacoeconomic Evaluations in Belgium, 2008.

 

 

هزینه ها و تحلیل اقتصادی

هزینه های غیر مستقیم

تاثیر فناوری بر روی هزینه غیرمستقیم چیست؟

هزینه غیرمستقیم شامل هزینه های اجتماعی ازدست دادن تولید می شود . این می تواند به دلیل غیبت موقت بیمار از کار به دلیل بیماری ، یا کاهش ظرفیت به دلیل بیماری یا نااتوانی یا مرگ زودرس باشد .

2

2

Kristensen 2007

 

با حیطه اجتماعی همپوشانی دارد

هزینه ها و ارزیابی اقتصادی

نتایج

تاثیر افزیشی فناوری در مقایسه با فناوری جایگزین چیست؟

محاسبه هزینه اثربخشی افزایشی نیازمند تخمین اثربخشی افزایشی ، مطلوبیت ، یا سود فناوری مورد مقایسه می باشد

3

2

 

با اثریخشی همپوشانی دارد

هزینه و ارزیابی اقتصادی

هزینه اثربخشی

میزان ICER چقدر است ؟

نتیجه تحلیل اقتصادی معمولا به صورت ICER بیان می شود . هزین ها یاQALY به عنوان شاخص های اساسی نتایج استفاده می شوند . میزان ICER به خودی خود نمی تواند فناوری مناسب را مشخص کند . تصمیم گیرندگان نیاز دارند سود فناوری را در برابر هزینه آن محاسبه کنند .مفهوم آستانه هزینه اثربخشی یک راه بیان تمایل ب پرداخت برای سود سلامت برای تصمیم گیرندگان می باشد . اگر سایر انواع ارزیابی اقتصادی انتخاب می شود مثلا تحلیل سود هزینه ، سایر انواع اندازه ها برای بیان نتایج تحلیل استفاده می شود اما بسیاری از تحلیل اقتصادی موجود درون hta در جارچوب هزیه اثربخشی /هزینه مطلوبیت انجام می شوند .

3

1

 

 

 

 

سوالاتی که در ارزیابی اقتصادی در یک مطالعه ارزیابی فناوری سلامت با به آنها پاسخ داد :

¨      آیا سوال به خوبی تعریف شده است ؟ ممکن است یک یا چند سوال HTA مطرح باشد .

¨      آیا دیدگاه تحلیل به وضوح بیان شده است ؟

¨      آیا جایگزین های مناسب مورد مقایسه در تحلیل تعریف شده اند ؟آیا هیچ یک حذف شده اند ؟

¨      آیا اثربخشی فناوری مورد مقایسه مستند شده است ؟ منبع آن چیست ؟

¨      آیا تمام هزینه ها و نتایج مناسب  مرتبط با دیدگاه شناسایی شده اند ؟

¨      آیا هزینه ها و نتایج فناوری در واحدهای مناسب اندازه گیری شده اند ؟

¨      آیا هزینه ها و نتایج با اطمینان ارزش گذاری شده اند ؟

¨      آیا زمان بندی متفاوت هزینه ها و نتایج به خوبی کنترل شده اند ؟ تنزیل

¨      آیا حساسیت تحلیل برای آزمون جهت عدم قطعیت و قدرت تحلیل انجام شده است ؟

¨      آیا نتایج تحلیل به عنوان میزان هزینه های مرتبط با نتایج ارائه شده اند ، به خصوص میزان هزینه اثربخشی افزایش در شرایط عدم مغلوبیت ؟

¨      آیا این نتایج معتبر و تابع کاربردهای عمومی می باشد ؟منبع : htayazd92[dot]blogfa[dot]com[slash]post-17[dot]aspx

ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 , ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 , ارزیابی تکنولوژی سلامت HTA , ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 نقش , ارزیابی فن آوری سلامت Health Technology , ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 , ارزیابی فن آوری سلامت یزد92 نقش ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات