تبلیغات

ابعاد پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسونلیست پرسشنامه های موجود در سایت

 

لیست پرسشنامه های موجود

 در سایت 

موسسه تحقیقات و مطالعات مدیریت آریاپژوه

جهت تهیه پرسشنامه از طریق

ایمیل سایت   info@porseshname.com

تماس حاصل فرمائید.

        

کد پرسشنامه

موضوع مورد ارزیابی (به ترتیب الفبا)

1                    

پرسش نامه پیمایش ارزشها - شناخت ارزشها VSM

2                    

پرسشنامه OCB  اورگان و کانوسکی OCBQ

3                    

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

4                    

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

5                    

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده  (به زبان انگلیسی)

6                    

پرسشنامه اثربخشی

7                    

پرسشنامه ادراک از مدیریت

8                    

پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان

9                    

پرسشنامه ارزیابی رضایت شغلی

10                  

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت های شرکت برای اجرای مدیریت دانش

11                  

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت های لازم برای اجرای مدیریت دانش در سازمان

Knowledge management questionnaire  = KMQ

12                  

پرسشنامه ارزیابی شرکت تولیدی داخلی از نظر منابع

13                  

پرسشنامه ارزیابی عملکرد درون گروهی (ارزیابی عملکرد  گروه)

14                  

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی 3

(زبان انگلیسی)

15                  

پرسشنامه ارزیابی مدرسه ابتدایی از نظر دانش آموز دبستان

16                  

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارزش

17                  

پرسشنامه ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر

18                  

پرسشنامه ارزیابی میزان تعارض در سازمان

19                  

پرسشنامه ارزیابی میزان توانمند سازی کارکنان

20                  

پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

21                  

پرسشنامه ارزیابی نگرش به کسب و کار در دانشجویان

22                  

پرسشنامه ارزيابي سازمان يادگيرنده (ممیزی یادگیری)

23                  

پرسشنامه استرس

24                  

پرسشنامه استفاده هیات علمی از شاخص های روابط انسانی

25                  

پرسشنامه استقلال عمل تیم

26                  

پرسشنامه اضطراب

27                  

پرسشنامه امکان سنجی سازمان یادگیرنده

28                  

پرسشنامه امکان سنجی مدیریت دانش در سازمان

Knowledge management questionnaire  = KMQ

29                  

پرسشنامه انگیزه هرزبرگ

30                  

پرسشنامه آزمون عملکرد

31                  

پرسشنامه آمادگی رهبری کسب و کار جدید

32                  

پرسشنامه باس و آولیو MDQ

33                  

پرسشنامه بانکداری الکترونیک

34                  

پرسشنامه بررسی ارزشها از نظر شخص

35                  

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

36                  

پرسشنامه بررسی خودمختاری تیم

37                  

پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی

38                  

پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد

39                  

پرسشنامه بررسی کار تیمی

40                  

پرسشنامه بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در سازمان

41                  

پرسشنامه بررسی وضع مدیریت موجود و مقایسه با وضع مطلوب - کاربرد در پ واحدی

42                  

پرسشنامه بلوغ عاطفي

43                  

پرسشنامه بهروری کارکنان

44                  

پرسشنامه بهره وری فرد

45                  

پرسشنامه تاب آوری

46                  

پرسشنامه تاخیر پروژه

47                  

پرسشنامه تست مرکز کنترل

48                  

پرسشنامه تعهد سازمانی

49                  

پرسشنامه تعهد سازمانی

50                  

پرسشنامه تعهد سازمانی 1

51                  

پرسشنامه تعهد سازمانی 2

52                  

پرسشنامه تعهد سازمانی3

53                  

پرسشنامه تعهد سازمانی3

54                  

پرسشنامه تغییر فرهنگ سازمانی  4

55                  

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

56                  

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان

57                  

پرسشنامه جو سازمانی

58                  

پرسشنامه چابکی

59                  

پرسشنامه خلاقیت

60                  

پرسشنامه خودارزیابی بلانچ و مرینو

61                  

پرسشنامه دانش بودجه و کسب وکار- دبستانی ها

62                  

پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری

63                  

پرسشنامه راههای مقابله با استرس

64                  

پرسشنامه رضایت اعضای تیم

65                  

پرسشنامه رضایت زناشویی

66                  

پرسشنامه رضایت شغلی

67                  

پرسشنامه رضایتمندی شغلی

68                  

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

69                  

پرسشنامه روابط انسانی

70                  

پرسشنامه روابط میان تیمی

71                  

پرسشنامه روابط میان تیمی

72                  

پرسشنامه رهبری تحول برنز

73                  

پرسشنامه زمینه های استقرار نظام پیشنهادات

74                  

پرسشنامه سازمان یادگیرنده 2

75                  

پرسشنامه سازمان یادگیرنده آموزش و پرورش

76                  

پرسشنامه سازمان یادگیرنده مدل سنگه

77                  

پرسشنامه سازمان یادگیرنده مدل سنگه

78                  

پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر

79                  

پرسشنامه سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران مدارس

80                  

پرسشنامه سبک یادگیری (به زبان انگلیسی)

81                  

پرسشنامه سلامت روانی

82                  

پرسشنامه سلامت سازمانی

83                  

پرسشنامه سنجش ابعاد فرهنگی ( هافستد)

84                  

پرسشنامه سنجش استرس

85                  

پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

86                  

پرسشنامه سنجش تضاد

87                  

پرسشنامه سنجش تعارض

88                  

پرسشنامه سنجش توان واکنشی تیم

89                  

پرسشنامه سنجش جو سازمانی

90                  

پرسشنامه سنجش چابکی

91                  

پرسشنامه سنجش خلاقیت

92                  

پرسشنامه سنجش خلاقیت

93                  

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

94                  

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان داخلی

95                  

پرسشنامه سنجش رفتار شهروند سازمانی

96                  

پرسشنامه سنجش عملکرد

97                  

پرسشنامه سنجش عملکرد سازمان های تولیدی

98                  

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه ای مدل لایب کوآل

99                  

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه ای مدل لایب کوآل

100                 

پرسشنامه سنجش مدیریت دانش سازمانی

101                 

پرسشنامه سنجش میزان تعهد سازمانی 2

102                 

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

103                 

پرسشنامه سنجش نیازهای حرفه ای معلمان تازه ورود

104                 

پرسشنامه سواد مالی- دبستانی ها

105                 

پرسشنامه سیستم پشتیبانی تیم = پرسشنامه میزان حمایت از کار تیمی در سازمان

106                 

پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران

107                 

پرسشنامه شناخت سازمان

108                 

پرسشنامه شناخت سازمان QDQ

109                 

پرسشنامه شیوه یادگیری

110                 

پرسشنامه صلاحیت راه اندازی کسب و کار

111                 

پرسشنامه ضریب کارآفرینی

112                 

پرسشنامه طراحی و تدوین ارزشیابی عملکرد

113                 

پرسشنامه عزت نفس هارتر

114                 

پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی

115                 

پرسشنامه عملکرد تیم

116                 

پرسشنامه فرایند تیم

117                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی - کامرون و کوئین

118                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی 4

119                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی1    (هافستد)

120                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی2   (دنیسون)

121                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی3    (محقق ساخته)

122                 

پرسشنامه کارآفرینی

123                 

پرسشنامه کارآفرینی (محقق ساخته)

124                 

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

125                 

پرسشنامه مثبت اندیشی

126                 

پرسشنامه مدیریت ارزش

127                 

پرسشنامه مدیریت ارزش

128                 

 پرسشنامه مدیریت ارزش

129                 

پرسشنامه مدیریت پروژه

130                 

پرسشنامه مدیریت پروژه

131                 

پرسشنامه مدیریت تضاد

132                 

پرسشنامه مدیریت تضاد

133                 

پرسشنامه مدیریت تعارض  پوتنام ، ویلسون

134                 

پرسشنامه مدیریت دانش

مدل پایه های ساختمان 8 ستونی از نظریه پردازان امریکایی پرابست راب رامهارت

Knowledge management questionnaire  = KMQ

135                 

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل تحلیلی (5 مولفه )

136                 

پرسشنامه مدیریت دانش در ادارات دولتی

137                 

پرسشنامه مدیریت دانش در آموزش و پرورش

138                 

پرسشنامه مدیریت دانش در بانک ها

139                 

پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان ها

Knowledge management questionnaire  = KMQ

140                 

پرسشنامه مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی و صنعتی

141                 

پرسشنامه مدیریت دانش مدل 3 عاملی جانسون

Knowledge management questionnaire  = KMQ

142                 

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

Customer Knowledge management questionnaire

143                 

پرسشنامه مدیریت کیفیت TQM

144                 

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

145                 

پرسشنامه مميزي يادگيري (ارزيابي سازمان يادگيرنده)

146                 

پرسشنامه موانع کارافرینی

147                 

پرسشنامه مهارت مدیران

148                 

پرسشنامه مهارت مذاکره

149                 

پرسشنامه میزان خلاقیت

150                 

پرسشنامه نشاط در بین همکاران

151                 

پرسشنامه نقش کتابخانه در آموزش دختران دبیرستانی

152                 

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

153                 

پرسشنامه نوآوری تیم

154                 

پرسشنامه و تست تمایل به مخاطره و ریسک

155                 

پرسشنامه و تست کارآفرینی

156                 

پرسشنامه و تست گرایش به خلاقیت

157                 

پرسشنامه و تست نیاز به استقلال

158                 

پرسشنامه هوش هیجانی شات

159                 

پرسشنامه هوش هیجانی وزینگر

160                 

پرسشنامه یادگیری سازمانی 2

161                 

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل سنگه

162                 

پرشسنامه ابعاد موفقيت

163                 

تست توفیق طلبی

164                 

تست موفقیت طلبی فردی

165                 

چک لیست برنامه کسب و کار : آیا برنامه شما کامل و مدون طراحی شده است؟

166                 

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

167                 

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

168                 

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

169                 

پرسشنامه تعیین اعتبار مدل پیشنهادی برای یک نظریه

170                 

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو

171                 

پرسشنامه تصمیم گیری بارون

172                 

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز

173                 

پرسشنامه بررسی عوامل تاخیر پروژه

174                 

پرسشنامه بهره وری منابع انسانیسازمان

175                 

پرسشنامه بررسی روایی پرسشنامه تحقیق

176                 

پرسشنامه انگیزه دانش آموزان

177                 

پرسشنامه انگیزش شغلی

178                 

پرسشنامه اضطراب

179                 

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان

180                 

پرسشنامه ابزار بازیابی اطلاعات گوگل اسکولار

181                 

پرسشنامه نظام نگهداری کارکنان

182                 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

183                 

پرسشنامه سنجش کارایی

184                 

پرسشنامه رضایت از درامد

185                 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن مایر

186                 

پرسشنامه بررسی نگرش دینی

187                 

پرسشنامه ارزیابی خدمات آموزشی موسسهات آموزش

188                 

پرسشنامه عدالت سازمانی

189                 

پرسشنامه نیازسنجی

190                 

پرسشنامه ارزیابی کارایی مدیریت

191                 

پرسشنامه ارزیابی مهارتهای مطالعه

192                 

پرسشنامه مدیریت پروژه

193                 

پرسشنامه متدهای رهبری

194                 

پرسشنامه مدیریت دانش 5 عاملی نسبیت تیوانا بارنی

195                 

پرسشنامه مدیریت دانش مولتی مدل برگرفته از چهار نظریه داونپورت هانگ تیوانا کریس

196                 

پرسشنامه کارآفرینی

197                 

پرسشنامه هوش سازمانی

198                 

پرسشنامه انگیزه مطالعه و انگیزه خواندن

199                 

پرسشنامه ارزیابی هوش سازمانی                                                          

200                 

پرسشنامه شناخت سازمان

201                 

پرسشنامه تعیین فاصله سازمان با مدیریت دانش

202                 

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

203                 

پرسشنامه سنجش میزان سیاسی بودن شخص یا سازمان

204                 

پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی

205                 

پرسشنامه سلامت سازمانی الگوی 7 بعدی هوی و فیلدمن پارسونز

206                 

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

207                 

پرسشنامه سبک رهبری 2

208                 

پرسشنامه سبک مدیریت

209                 

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر الگوی اقتضایی

210                 

پرسشنامه سازگاری

211                 

پرسشنامه ارزیابی روحیه معلمان

212                 

پرسشنامه رهبری توانمند سازی

213                 

پرسشنامه روابط انسانی

214                 

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

215                 

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

216                 

پرسشنامه رضایت مندی شغلی معروف به تعهد سازمانی

217                 

پرسشنامه رهبری تحول

218                 

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

219                 

پرسشنامه رضایت زناشویی و ازدواج

220                 

پرسشنامه تعیین اعتبار مدل تحقیق

221                 

پرسشنامه چند عاملی رهبری

222                 

پرسشنامه خشنودی از شغل

223                 

پرسشنامه خلاقیت سنج

224                 

پرسشنامه توسعه کارآفرینی

225                 

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

226                 

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

227                 

پرسشنامه عوامل سازمانی

228                 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

229                 

پرسشنامه ترک شغل

230                 

پرسشنامه کارافرینی

231                 

پرسشنامه سنجش اثربخشی دوره کارآموزی و آموزش ضمن خدمت

232                 

پرسشنامه کارایی مدرسه

233                 

پرسشنامه رضایت شغلی 3 پرسشنامه به زبان انگلیسی)

234                 

پرسشنامه نگرش به تغییر

235                 

پرسشنامه هوش عاطفی وزینگر

236                 

پرسشنامه مهارت های مدیران

237                 

پرسشنامه مدرسه خوب از نظر والدین

238                 

 

239                 

 

240                 

 منبع : ariapajoh[dot]blogfa[dot]com[slash]post-6[dot]aspx

موسسه تحقیقات و پژوهشهای مدیریت , دانلود و خرید پرسشنامه و پایان , پرسشنامه و آزمون پرسشنامه های , پرسشنامه های جدید اضافه شده به , ترم آخر پرسشنامه های استاندارد , دانلود پرسشنامه پرسشنامه , برای دریافت پرسشنامه ها لطفا ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات